21 saksøkere tapte mot Fokus Bank i Høyesterett

Ukategorisert: 21 saksøkere ble avvist av Høyesterett og får ikke erstatning etter millioninvesteringer i såkalte strukturerte produkter de gjorde gjennom Fokus Bank i 2007.

Fokus Bank slipper derfor å betale erstatning til 21 investorer som alle tapte store beløp etter å ha investert i såkalte «senior bank loans» utstedt av finansinstitusjonen ING.

Saksøkerne fikk ikke medhold i at banken burde advart mer eksplisitt om hvilke omstendigheter som kunne forårsake av investeringen gikk tapt, melder DN.

Finanskrisen

«Etter mitt syn vil det være et for strengt krav. Det er uomtvistet at banken ikke kunne forventes å forutse finanskrisen da den solgte notene til kundene i juni 2007, og finanskrisen var en så ekstrem og ekstraordinær hendelse at banken ikke kan bebreides for ikke uttrykkelig å ha omtalt konsekvensene for noten av en slik hendelse.

Forutsetningen må imidlertid være at det gikk klart frem at hele investeringen kunne gå tapt – slik det gjorde – og at informasjonsmaterialet samlet sett gav et bilde av noten som ville sette investorene i stand til selv å forstå at en likviditetskrise i markedet innebar risiko for et slikt utfall», skriver høyesterettsdommer Hilde Indreberg i dommen.

Dommen fra Høyesterett er enstemmig.

Indreberg mener man må kunne forutsette at kunder som skal investere en halv million kroner eller mer i et nytt produkt leser grundig den informasjonen de får forelagt.

Til tross for at saksøkerne tapte tape saken, slipper de å betale saksomkostninger. Retten mener saken reiser prinsipielle problemstillinger og at «det beror på en skjønnsmessig vurdering hvor strenge krav som her må stilles til bankens informasjon».