Trønderske toppsjefer scorer høyest i landet

Nyheter: Mellomledere i Trøndelag er mer fornøyd med hvordan toppledelsen fungerer, sammenlignet med resten av landet.

– Sammenlignet med landsresultatene er det gjennomgående en høyere grad av positiv opplevelse blant mellomledere i Trøndelag. Dette kommer sterkest til uttrykk innenfor to hovedområder. Flere i Trøndelag opplever at toppledelsen i egen virksomhet er skaper tillit gjennom å være troverdig (de fire første påstandene under definerer vi inn under overskriften Troverdighet). Det er også en høy grad av stolthet sammenlignet med landet forøvrig, sier Jannik Krohn Falch, administrerende direktør i Great Place to Work, til Næringslivsavisa.

Flinkest til å dele ut ansvar

Undersøkelsen viser også at mellomledere i Trøndelag er de som er flinkest til å dele ut ansvar. På spørsmål om hvorvidt medarbeidere får mye ansvar, svarer 87 prosent av de spurte ja. I resten av landet ligger denne svar prosenten på 71 prosent.

Undersøkelsen er gjennomført av Great Place to Work blant medlemmene til organisasjonen Lederne. Forbundsleder Jan Olav Brekke er klar i sin tale om ansvar på arbeidsplassen.

– Føler du at du selv har ansvar til å ta egne avgjørelser, er dette avgjørende både for effektivitet og ikke minst kultur og arbeidsmiljø. Men det krever også at myndigheten du blir gitt står i stil med ansvaret, sier Brekke.

Trenger tillit

Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work Norge, forteller at norske arbeidstakere er særlig opptatt av tillit på arbeidsplassen.

– I Norge har vi en flat struktur og lite hierarki, og ofte ser vi at den enkelte arbeidstaker har mulighet til å gjøre en forskjell på arbeidsplassen. Stadig viktigere i vårt kunnskapssamfunn er den enkeltes opplevelse av autonomi. Ledere som gir medarbeidere ansvar styrker motivasjon og evne til å gjøre en god jobb, sier Falck.

Han understreker at de som klarer å bygge en tillitsfull kultur, vil ha et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet.

Viktig målestokk

Undersøkelsen som gjennomføres for tredje året på rad, dekker både landsdelene og ulike bransjer. Selv om funnene er generelle mener Falck at de gir en viktig tilstandsrapport på norsk ledelse.

– Det finnes selvfølgelig unntak, men dette gir oss en god indikasjon på hvordan ledere og medarbeidere opplever viktige spørsmål på jobben. Vi vet fra forskning at drivere som tillit, rettferdighet, troverdighet, stolthet, fellesskap og respekt, er avgjørende for opplevelsen av en god arbeidsplass, sier Falck.