Rådgiver i Dnb stjal nær en halv million fra ektepar på 97 og 98 år

Nyheter: Grovt underslag, fastslår Sør-Trøndelag tingrett som dømte kvinnen til fem måneder i fengsel.

Underslaget er grovt fordi det særlig er lagt vekt på at verdien av det underslåtte er betydelig, og at det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, heter det i den ferske dommen.

Underslaget ble gjort i egenskap av å være rådgiver i Dnb, hvor en av arbeidsoppgavene var å håndtere bankens datasystem, samt å yte kunderådgivning.

I perioden overførte hun tilsammen kr. 493.000,- fra kontoer i Dnb til egne kontoer i Bank Norwegian og Santander. Midlene ble benyttet til egne private formål.

Retten la i skjerpende retning vekt på at undersalget gjelder et beløp på kr 493 000,- og at underslaget har blitt gjennomført ved flere overføringer over en periode ca ett år. Retten fant det videre skjerpende at underslaget har skjedd gjennom arbeidsgiver og mot et eldre ektepar på hhv 97 og 98 år. Allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende, heter det i dommen.

Domfelte gav en uforbeholden tilståelse i retten, og saken ble dermed avgjort som en tilståelsesdom.

I formildende retning la retten vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse og at hun har vist vilje til å gjøre opp for seg.

Kvinnen er for tiden sykmeldt og begynner i ny jobb fra august 2020.