Trondheims 5.-klassinger kan ikke måle seg med elevene i Oslo-skolen

Nyheter: Sjekk hvordan byens 5.-klassinger gjorde det på nasjonale prøver, og sammenlign med andre byer i denne interaktive grafikken.

Høsten 2017 gjennomførte 60.000 elever på 5. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Det nasjonale snittet er stabilt, og i de fleste fylkene er det bare marginale endringer fra 2016.

Resultatene fra høstens nasjonale prøver viser at hver tredje 5.-klassing i Oslo og Bærum presterer på høyeste mestringsnivå.

Det viser tall Utdanningsdepartementet la fram onsdag. Det er imidlertid flere fylkesvise forskjeller i resultatene. Det skiller fem poeng mellom fylket med høyest og lavest poeng i både lesning og engelsk og fire poeng i regning. Fordelingen av elever på de ulike mestringsnivåene, viser at det er størst forskjell mellom fylkene når det gjelder høyeste nivå.

Nordland er blant fylkene som kommer noe dårligere ut, men hvis man sammenligner årets prestasjoner med 2014, har det vært størst endring i Nordland i positiv retning. I snitt presterer elevene i Nordland nå 2 poeng bedre i regning, og andelen elever som presterer på laveste mestringsnivå har gått ned med 8 prosentpoeng.

Høyt nivå

Det er særlig Oslo som skiller seg ut ved at mange elever presterer på høyeste mestringsnivå. I lesing ligger rundt 35 prosent av elevene i Oslo på høyeste mestringsnivå. Oslo har også færrest elever på laveste nivå, spesielt skiller engelsk seg ut.

Nasjonalt presterer flere gutter enn jenter på høyeste mestringsnivå i regning og engelsk, men flere gutter enn jenter presterer på laveste mestringsnivå i lesing.

Oversikten viser at elevenes prestasjoner er relativt stabile over tid, og at det bare er marginale endringer i de fleste fylker og i de største kommunene. Det er en liten nedgang i andelen elever som presterer på laveste mestringsnivå på de tre prøvene.

Fritatt

Deltakelsen på de nasjonale prøvene på 5. trinn er generell høy. 93 prosent i lesning og engelsk og 94 prosent i regning. Skolene fritar i snitt 4,7 prosent i regning og 5,5 prosent i lesning og engelsk. Det betyr at 3.400 av 62.600 registrerte elever blir fritatt fra leseprøven.

Elever som får spesialundervisning eller spesialtilpasset språkopplæring er blant gruppen som fritas dersom det er klart at de nasjonale prøvene ikke vil ha noe å si for den videre opplæringen.

(©NTB)