Kapret 9700 nye kunder – gikk med med over 1,7 milliarder i overskudd

Nyheter: SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 1782 millioner kroner i 2014, en økning på 382 millioner i forhold til året før. Netto tap utgjør kun 0,08 prosent av totale utlån.

Foreløpig årsregnskap for 2014 preges av styrket kjernevirksomhet med økt rentenetto og begrenset kostnadsvekst, lave tap på utlån og mislighold, høy vekst på innskudd og utlån, god avkastning på finansielle investeringer og godt resultat i SpareBank 1 Gruppen.

– 2014 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Kjernevirksomheten viser at vi styrker vår markedsposisjon, og vi hadde i fjor et høyt aktivitetsnivå i alle deler av konsernet, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN, i en pressemelding onsdag ettermiddag.

I tråd med bankens kapitalplan foreslår styret et kontantutbytte på 2,25 kroner per egenkapitalbevis. Dette gir en utdelingsgrad på 25 prosent, som er halvparten av nivået som er definert i bankens utbyttepolitikk.

Det foreslås en avsetning på 160 millioner kroner til gaver, hvorav 40 millioner til utdelinger til almennyttige formål i 2015.
Bankens kapitalplan målsetter en ren kjernekapital på minimum 13,5 prosent innen 30. juni 2016. Nivået er ved utgangen av 2014 på 11,2 prosent. Planen står fast om at målet skal nås uten gjennomføring av ordinær emisjon.

SpareBank 1 SMN økte utlån til personkunder med 8,0 prosent til 74,0 milliarder kroner. Denne veksten er høyere enn den generelle markedsveksten og banken har styrket sin markedsposisjon ytterligere i 2014. I løpet av året fikk banken 9700 nye personkunder.

Utlån til næringslivskunder økte med 6,1 prosent til 46,2 milliarder kroner. Veksten er noe over det bankens vedtatte kapitalplan gir rom for. For 2015 vil vi legge opp til en lavere vekst som bedre reflekterer den generelle etterspørselen blant bankens SMB-kunder.

Banken har lave tap og lavt mislighold. Netto tap utgjør kun 0,08 prosent av totale utlån. De svært lave taps- og misligholdstallene reflekterer både den makroøkonomiske utviklingen i Trøndelag og på Nordvestlandet samt bankens høye oppmerksomhet på kvalitet i kredittgiving og kundeoppfølging.

– Vi har siden finanskrisen i 2008 fokusert enda sterkere på kredittkvalitet fordi vi ønsker å være godt forberedt hvis svekkede konjunkturer skulle ramme vårt markedsområde. Vi ser fortsatt ikke tydelige tegn til endring i bankens misligholdstall, men vil i 2015 forsterke porteføljeovervåkingen, sier Finn Haugan.

Sett bort fra en avsetning på 30 millioner kroner til omstilling var kostnadsveksten i morbanken i fjor på 3,1 prosent. Styret vedtok høsten 2014 nye mål for kostnadsutviklingen i banken, som innebærer nullvekst i bankens nominelle kostnader i 2015 og 2016. Bakgrunnen er at bankens kunder i tiltagende grad velger digitale løsninger og at en rekke interne produksjonsprosesser også står foran en mer omfattende automatisering.

Dette forutsetter en effektivisering av banken. En viktig del av dette arbeidet blir reduksjon av bankens bemanning med inntil 100 årsverk i løpet av inneværende og neste år. Banken vil i 2015 også utvikle en ny distribusjonsstrategi, og arbeidet med kontinuerlig forbedring intensiveres.

SpareBank 1 SMN legger til grunn en viss konjunktursvekkelse i 2015, hovedsakelig drevet av redusert oljepris og svake internasjonale vekstimpulser. Vårt markedsområde synes å være mindre utsatt enn hva som er tilfelle for Norge som helhet.

Banken har kun en begrenset kreditteksponering mot oljeservicerelatert virksomhet, i alt ca. fire prosent av samlede utlån. Etter en grundig gjennomgang av denne porteføljen er det ikke funnet grunnlag for å foreta verken individuelle tapsnedskrivinger på engasjementer i denne sektoren eller endringer i gruppevise nedskrivinger.