Aksjonerte mot taxinæringen i Trondheim

Nyheter: Onsdag 23. mars ble det gjennomført en kontroll av drosjenæringen i Trondheimsdistriktet. Aksjonen konkluderte med at slike kontroller er nødvendige.

Det har blitt enklere å etablere seg i drosjenæringen etter regelendringene hvor blant annet kravet om tilknytning til drosjesentral ble opphevet, samt at begrensninger på antall løyver ble fjernet. Men de som driver virksomhet må like fullt forholde seg til regelverket, heter det i en pressemelding.

Etatene har ulike hjemler for sin aktivitet, men alle har et felles mål om å forhindre konkurransevridning for de seriøse aktørene, samt tilrettelegge for en rettferdig transportbransje hvor arbeidsforholdene er i orden. Ikke minst skal trafikksikkerheten ivaretas, og kundene skal kunne føle seg trygge på at regelverkene følges.

– Vi ser at tverretatlige aksjoner er nyttig. Vi når ut til mange av aktørene på en gang, samtidig får etatene et godt bilde av bransjens behov for kunnskap om regelverket, sier fagansvarlig for drosje i Justervesenet, Håkon Skjolden.

Fra Justervesenets side ble det kontrollert 96 biler, hvorav 12 taksametre fikk vedtak om stansing pga. manglende installasjonskontroll, og 3 fikk pålegg om retting pga. plombebrudd.

19 avvik

Statens vegvesen hadde totalt 91 fullverdige kontroller som viste 19 avvik. 11 av de kontrollerte fikk bruksforbud, og 1 ble begjært avskiltet.

– Vi fikk anledning til å snakke med flere av taxisjåførene som ble kontrollert. Den generelle tilbakemeldingen var at dette er etterlengtet, og at de er glad for at vi møtte opp. De ønsker mer kontroll, slik at det sikres rettferdige konkurransevilkår i næringen. Det er også klar enighet mellom etatene som deltok at dette samarbeidet ga en betydelig større effekt og at dette må vi fortsette med, sier, Kim-Ruben Våge fra Statens vegvesen.

Trøndelag fylkeskommune er løyvemyndighet og bidro med å kontrollere at drosjene har godkjent løyve. Kontrollen viste at alle som ble stoppet hadde dette, selv om det i et par enkelttilfeller ikke var medbrakt, noe som er påkrevd.

– Som løyvemyndighet mener vi at slike kontroller er svært viktige for å opprettholde trygghet, kvalitet og seriøsitet i bransjen. Dette bidrar til at regelverk følges, og at publikum kan stole på at vi har en drosjenæring som består av seriøse aktører. Dessverre ikke overraskende, men allikevel nedslående at flere kjøretøy ikke var registrert som drosje, og at et forholdsvis høyt antall hadde feil eller mangler med taksameter, sier Rolf Granlund, seksjonsleder plan og forvaltning.

Skatteetaten deltok forebyggende under aksjonen ved å gi veiledning og informasjon om regelverket til aktørene i bransjen. Under aksjonen ble det også gjort observasjoner som er med på bygge kunnskap som kan tas med i planleggingen av eventuelle fremtidige tiltak.