Ap vil beholde leksene og innføre gratis skolemat

NORGE I DAG: Arbeiderpartiet ønsker å beholde leksene i skolen, og vil også jobbe for å innføre et sunt og gratis skolemåltid i grunnskolen.

Det ble klart på partiets landsmøte søndag.

– Leksepresset må dempes

På forhånd var det diskusjoner internt om partiet skulle gå inn for å avvikle lekseordningen, eller beholde den.

Hjemmelekser forsterker de sosiale forskjellene i skolen, var et argument Hoda Imad fra AUF trakk fram under fredagens debatt.

PS. Oversikt over de viktigste vedtakene finner du nederst i saken

Ap vil beholde leksene, men mener unødvendig leksepress i skolen må dempes.

– Skolene har veldig ulik leksepraksis, som varierer fra skole til skole og til og med fra klasse til klasse. Leksepresset i skolen må dempes, og skolene må være med leksebevisste. Leksene skal tilpasset hver enkelt elev, og de skal bli gitt oppgaver de mestrer, sa redaksjonskomiteens leder Anniken Huitfeldt fra talerstolen da hun la fram komiteens innstilling.

Utdanningsforbundet var blant dem som på forhånd advarte mot å fjerne leksene. Også Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnskolen var sterkt kritisk til forslaget, som ble oppfattet som å detaljstyre skolen.

Gratis skolemåltid

Ap vil også opprettholde barnetrygden på dagens nivå. I tillegg ønsker partiet å arbeide for å innføre et gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen.

– I vårt alternative budsjett for 2019 innførte vi penger til et skolemåltid til alle, istedenfor å øke barnetrygden. I første omgang med en egen andel på seks kroner dagen. Det er bra for barns helse, læring og for å bekjempe sosiale forskjeller, sa Huitfeldt søndag.

Forslaget vil koste 1,6 milliarder årlig går det fram av Aps alternative statsbudsjett, ifølge VG. Uten egenbetaling vil ett enkelt måltid daglig koste over 2,3 milliarder kroner årlig.


Alt du bør vite om viktige vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte

Energi og klima

* Vil ikke jobbe for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i Nordland VI, VII og Troms II (Lofoten, Vesterålen og Senja).

* Opprettholde leterefusjonsordningen på dagens nivå for å ivareta leteaktiviteten på norsk sokkel

• Norsk sokkel skal bli helt utslippsfri, og myndighetene og industrien skal sammen sette en tidsfrist for når det kan skje

* Kommunens syn må tillegges stor vekt i utbygging av vindkraft, men partiet vil ikke gi kommunene vetorett.

* Norsk industriproduksjon skal være karbonnøytral innen 2050.

* Ha et program for fullskala karbonfangst og -lagring hvor det tas investeringsbeslutning senest i 2020 og hvor grunnlaget er minst to prosjektanlegg.

Atomvåpen

* Sier nei til at Norge signerer FNs atomvåpenforbud nå, men vil ha som mål at NATO undertegner.

Kvinnehelse, abort og bioteknologi
* Beholde abortloven som i dag, men vurdere forbedringer innenfor dagens lov for og ha en kritisk gjennomgå og eventuelt endre dagens nemndsystem.

* Helsesykepleiere skal kunne veilede om og skrive ut prevensjon for de under 16 år

* Gi alle gravide tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet før uke 12 i det offentlige helsevesenet, og rett på utvidet fosterdiagnostikk, herunder NIPT blodprøve, når behandlende lege finner grunn for det

* Enslige kvinner skal få rett til assistert befruktning og ufrivillig barnløse skal få rett til eggdonasjon. Kvinner skal kunne donere bort overflødige befruktede egg etter prøverørsbefruktning.

* Førstegangsfødende som ønsker det sikres minimum tre dager på, barselavdeling eller sykehushotell etter fødsel

Helse og omsorg

* Det offentlige skal ha mulighet til å prioritere ideelle tilbydere av omsorgstjenester når det er behov for bistand til å løse fellesoppgavene

* Arbeiderpartiet vil ha en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

* Prøveprosjekt med obligatorisk innkalling til vaksinasjon

* Pålegge helsepersonell som jobber med sårbare grupper å vaksinere seg

Oppvekst

* Beholde hjemmelekser, men sier at skolearbeid som hovedregel skal gjøres på skolen og at leksepresset må dempes

* Alle barn skal få gratis skolemåltid i grunnskolen

* Barnetrygden opprettholdes på dagens nivå, men skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.

* Gi førsteklassinger gratis aktivitetsskole etter skoletid

* Beholde dagens fedrekvote og en tredelt foreldrepermisjon

* Sikre at foreldre ikke får kuttet sin permisjonstid selv om barn fødes etter termindatoen som er satt av helsepersonell

Flyktninger og asylsøkere

* Solidaritetspott på minst 5 milliarder kroner for å hjelpe folk på flukt

* Økt bruk av midlertidig opphold for flyktninger som ikke er individuelt forfulgt

* Asylsøkere skal kunne henvises til trygge land i og utenfor Europa så lenge deres behov for beskyttelse blir godt ivaretatt Før slike avtaler inngås skal det gjøres en konkret vurdering av menneskerettighetssituasjonen for flyktningene i landet, som skal tillegges stor vekt.

* Ta imot flere kvoteflyktninger, men vil ikke forplikte seg til å følge UNHCRs anbefalinger

Arbeid

* Innføre forbud mot innleie i utsatte områder

* Øremerke 100 millioner kroner til et eget kompetansefond

Hets og diskriminering
* Organisasjoner som aktivt fremmer diskriminering skal fraktas støtte

* Det skal lages en handlingsplan mot muslimhest