Tar du samfunns­ansvar øker konkurranse­evnen

Debatt: Det har vært et økende fokus på bedrifters samfunnsansvar de siste årene. Tidligere ble samfunnsansvar – også kalt Corporate Social Responsibility (CSR) – sett på som bidrag til et veldedig formål. I dag handler det om hvordan verdiskaping skjer, hvordan bedriften produserer varer og tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte.

Det handler også om hvordan en leder i en virksomhet forener samfunnsansvar med lønnsom vekst.

Fokus på samfunnsansvar skaper tillit til din bedrift, og kan i mange tilfeller også styrke virksomhetens konkurranseevne.

Når du skal ta tak i dette, er det nyttig med en bevisst og systematisk tilnærming. Å jobbe med samfunnsansvar handler om å velge aktiviteter som er i tråd med bedriftens verdier, målsettinger og utfordringer.

Eiere, ledelse og medarbeidere har ulike roller og ansvar, men det er viktig at samfunnsansvar er forankret i alle ledd. Det må være en prioritert oppgave der ansvaret ligger hos styret og ledelsen, men som også involverer hele bedriften.

Slik kommer du igang med å ta samfunnsansvar

Her er noen tips og gode råd for hvordan du kan komme i gang og gjennomføre arbeidet med samfunnsansvar:

Først og fremst, sett deg et klart og tydelig mål for hva bedriften skal oppnå gjennom dette arbeidet. Gjør målet SMART. Betegnelsen står for
Spesifikt, Målbart, Ambisiøst, Realistisk og Tidsbestemt.

Målet bør altså være spesifikt og konkret. Sørg for at det kan etterprøves og evalueres. Det er viktig å være ambisiøs og ha et mål man kan strekke seg litt etter. Samtidig må målet også være realistisk og mulig å oppnå. Til slutt er det viktig å tenke på å sette en tidsramme/tidsfrist for når målet skal være innfridd.

Prioriter hvilke områder og utfordringer det er vesentlig for din bedrift å jobbe med.

Gå igjennom dine interessentgrupper for å identifisere hvilke målgrupper det er viktig for bedriften din å jobbe mot, samt hva de er opptatt av. Gå igjennom og evaluer hvem bedriften din skal ha en dialog med og hvem det skal kommuniseres med.
Lag en handlingsplan for de utfordringene og aktivitetene dere ønsker å ta tak i. Den bør inneholde mål, hva som skal gjennomføres, hvordan, hvorfor og av hvem, samt en frist for gjennomføring. Involver medarbeiderne i utviklingen av handlingsplanen.
Utfør de planlagte handlinger og aktiviteter.

Evaluer og sjekk om bedriften har nådd målet sitt, og om det bør foretas noen justeringer underveis.

Kommuniser internt og eksternt om resultatene. Bedriften må selv evaluere hva den skal rapportere på og informere om – og hvordan det skal gjøres. Det finnes ulike rapporteringsverktøy og maler utviklet av både FN Global Impact og WHO.