Med over et hundretalls aktører innen renhold i Trondheim finner du alt fra cowboyer som driver lovløst til de seriøse aktørene som ser på renhold som et fagfelt og som bruker store ressurser på å holde seg oppdater på utviklingen i bransjen.

Trøndervask AS tilhører den siste kategorien. De har levert renholdstjenester til offentlig og privat sektor i over 15 år og har investert store ressurser i utdanning av personale og ISO-sertifisering. Det betyr at de innfrir de høyeste kravene til kvalitet innen renholdsfaget.

Men det er en jungel der ute, bekrefter salgssjef i Trøndervask Thomas Estensen:

– Det dukker opp nye aktører nærmest hver dag, og jeg skjønner godt at det vanskelig å navigere for kunder som skal kjøpe renholdstjenester. Det beste rådet jeg kan gi er at du aldri skal velge det billigste selskapet. Ved første øyekast kan det kanskje se ut som om du gjør et kupp. Men hverdagen og realitetene kommer raskt på banen. Løsningen blir ofte at renholdsbyrået gjør mindre enn avtalt og presser ansatte og regelverk. Går prisnivået for lavt tyder det på sosial dumping og at de underbetaler de ansatte. Renholdstjenester må bedriftsøkonomisk sett koste rundt 400 kroner pr time. Går noen lavere, er det ofte et dårlig tegn, sier Thomas Estensen, salgssjef i Trøndervask AS.

I denne videoen gir skoler, sykehus og barnehager Trøndervask sine beste anbefalinger: 

For å utføre et profesjonelt renhold så må det på forhånd defineres hva som skal gjøres rent, hvor ofte og til hvilken kvalitet:

– Kjøp av renhold bør bygge på en god og oversiktelig avtale, det gjør livet enklere både for kunde, renholder og leverandør. Uklare avtaler medfører uenighet og misnøye som kan utvikle seg til konflikter. Dette er noe alle seriøse aktører ønsker å unngå, understreker salgssjefen.

Klikk her for å lese om hva en god renholdavtale bør inneholde

• Grundig beskrivelse av renholdsleveransen, helst med referanse til konkurransegrunnlaget/kravspesifikasjonen

• Hvilke rom som omfattes og hvilke kvalitetsprofiler som gjelder

• Kontrollprosedyrer og rapporteringsregler

• Varighet av oppdraget og oppsigelsesregler

• Prisbestemmelser (prisregulering, endringer, fakturering etc.)

• Krav til leverandør (HMS, sertifiseringer, lovlydighet, forretningsskikk, miljøpolicy etc.)

• Krav til kunde (disposisjon av garderobe og renholdsrom, tilrettelegging for moppevask og kjølig oppbevaring av mopper og kluter)

• Arbeidstidsbestemmelser og priskonsekvenser ved eventuelle avvik

• Definisjon og konsekvenser av mislighold

• Oppfølging (ledelsesregime, fastlegging av møte og oppfølgingsstruktur)

• Forsikringsansvar

PS: Det er utviklet en Norsk Standard kontrakt mellom kunde og renholdsleverandør som regulerer avtaleforholdet på en balansert og ryddig måte, og som anbefales benyttet i de fleste tilfeller. (kilde: NHO)

Klikk her for å lese mer om objektive vurderinger av renholdskvalitet: Hva er rent?
Å lage objektive vurderinger av renholdskvalitet har alltid vært en utfordring. Før var det vanligst å organisere renholdet i konkrete arbeidsoppgaver som skulle utføres med faste intervaller. Denne form for frekvensbasert renhold innebærer at oppgavene blir utført uavhengig av faktisk renholdsbehov.

Eksempel:

• Kontorer støvsuges hver mandag og torsdag. Søppelkurv tømmes. Inventar avtørres

• Polishbehandlede gulv skures og reetableres en gang pr. år. Poleres hver måned.

Et slikt renholdssystem er enkelt å forholde seg til for alle involverte parter, men det er uforholdsmessig kostbart. Dette fordi systemet ikke tar høyde for variasjon i tilsmussing og slitasje ut fra svingninger i bruksbelastningen i bygget, årstider etc.

I den andre enden av skalaen ligger behovsbasert renhold. Her konkretiseres ikke frekvenser og arbeidsoppgaver. Det er resultatet som er det sentrale.

Eksempel:

• Kontorer skal holde en jevn og god renholdskvalitet.

Her er det helt nødvendig å definere hvordan resultatet skal være etter endt renhold. Praktisk erfaring har vist at det er utfordrende å finne objektive mål for fastlegging av renholdskvalitet og enes om ”hva som er rent”.

Generelt stiller et behovsbasert renhold større krav til renholdsfaglig kompetanse hos alle involverte parter enn det frekvensbaserte. I dag er det vanligste å ha en løsning som inkluderer elementer fra begge ytterpunkter. Det innbærer at man setter noen krav til frekvenser og hyppighet, samt krav til hvordan rommene skal se ut etter utført renhold.

Dersom en ekstern renholdsleveranse velges, er det renholdsbedriften som vanligvis beregner innsatsfaktorens størrelse (antall timer) for å levere i henhold til kravspesifikasjonene. Det er renholdsbedriften som bærer den kommersielle risikoen for å kalkulere tilstrekkelig renholdstid i forhold til å levere avtalt kvalitet.

I 2000 ble en ny renholdsstandard lansert, ”NS-INSTA 800”. Dette er en nordisk standard som imøtekommer behovet for å kunne forholde seg til definerte kvalitetsnivåer og målekriterier. Standarden er utviklet av sentrale aktører i renholdsbransjene i Norge, Sverige og Danmark. I 2006 ble standarden revidert og forenklet. (kilde: NHO

Eget team dedikert til smittevask

Naturlig nok står smittevask i skarp fokus hos Trøndervask AS i disse dager og de er ofte på oppdrag for private sykehus der de blant annet utfører smittevask av operasjonsstuer.

– Med årene har vi fått god erfaring med smittevask, og teamet vårt står klare til å hjelpe alle bedrifter, både private og offentlige, som trenger profesjonell hjelp til smittehåndtering. Vi har skolert personell med svært høy kunnskap om smittevask og har jobbet med spesielle tiltak fra dag én av pandemien. Selskapet er også godt rustet da toppledelsen i Trøndevask har helseutdanning og har jobbet på sykehus. Staben har lært mye underveis og opparbeidet høy kompetanse gjennom faste oppdrag for kunder som stiller høye krav til kvalitet og  gjennomføring.  For eksempel jobber vi med rengjøring av operasjonsstuene til Aleris. Vi har også et nært samarbeid med Din bedriftshelsetjeneste som bidrar med evaluering og innspill på hva vi kan gjøre bedre forteller Estensen.

Også internt i Trøndervask jobbes det med smittevern:

– Vi er såpass mye ute blant folk at vi har valgt å teste alle ansatte for covid 19 hver uke. Det skal være trygt å kjøpe tjenester hos oss, sier han og oppfordrer alle bedrifter til å få tatt en faglig kvalifisert gjennomgang av dagens risiko og rutiner, samt å få gjennomført en grundig smittevask.

Også private hjem bør få en profesjonelt gjennomført smittevask før jul:

– Det er ikke spesielt dyrt heller og billigere enn en tradisjonell rundvask. En leilighet på 100 kvadratmeter vil koste ca 2000-5000 tusen. Da får du full gjennomgang av alle berøringsoverflater, bad og gulv, avslutter han.