Vindkraft-arbeidet på Frøya kan fortsette

Nyheter: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket om å la Trønderenergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya.

Departementet har ikke tatt stilling til selve vindkraftanlegget, men bare vurdert Fylkesmannens behandling av saken, opplyser departementet.

– Dette har først og fremst handlet om treårsfristen for å igangsette tiltak. Vi mener at Trønderenergi har forsøkt å sette i gang innen fristen, men er blitt hindret i det, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til NTB.

De har mottatt en rekke innspill i saken, som Mæland sier at de har lagt til grunn for vurderingen. Videre sier Mæland at Frøya kommune er en viktig stemme i saken.

– De er en aktiv part i saken. De sa ja, men så ombestemte de seg. Det er en ærlig sak. Men det har ført til situasjonen vi er i nå, sier hun.

Omstridt i mange år

I april i år vedtok kommunestyret i Frøya at dispensasjonen de ga til utbygging i 2016, ikke lenger var gyldig. Dette vedtaket klaget Trønderenergi inn for Fylkesmannen, som 10. mai avgjorde at kommunens vedtak ikke var gyldig.

Da Trønderenergi skulle begynne arbeidet, var dermed aksjonistene igjen på plass. Det har også vært hærverk på området.

Frøya kommune ba departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. I forlengelsen av dette ba kommunen også om at arbeidene med vindkraftparken skulle stanses til departementet hadde ferdigbehandlet kravet om omgjøring.

Må respektere konsesjonen

Leder Knut Kroepelien i Energi Norge er glad for at Trønderenergi får fortsette arbeidet på Frøya. Han sier at kommunen og lokalsamfunnet må respektere konsesjonen som er gitt. Han mener det er skapt et inntrykk som ikke stemmer, av at lokaldemokratiet er overkjørt av vindkraftutbyggeren i konsesjonsprosessen.

– Kommunen har støttet prosjektet aktivt i 17 år og uttalt seg positivt i alle høringsrunder. Antall vindmøller er redusert fra 63 til 14 i dag. Møllene er blitt høyere, men samlet naturinngrep er blitt mindre, sier Kroepelien.

Omstridt i mange år

Olje- og energidepartementet ga konsesjon til Frøya vindkraftverk i august 2013 etter klager på Norges vassdrags- og energidirektorats konsesjonsvedtak. Konsesjon til vindkraftverk behandles etter energiloven, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Utbyggingen på Frøya har vært svært omstridt i mange år. Konsesjonen ble gitt for seks år siden, etter mange utsettelser og reviderte konsesjonssøknader. Den første søknaden om konsesjon kom i 2005.

Protestene kom umiddelbart, og da kraftselskapene skulle markere starten på vindkraftutbyggingen i april 2013, tok aksjonister fra Nei til vindkraftverk på Frøya oppstilling og blokkerte anleggsstarten fysisk.