Strandveien: Stenger lekeplass etter funn av miljøgifter

Nyheter: Trondheim kommune sperrer i dag av deler av Strandveiparken etter at det er påvist for høye verdier av miljøgifter i grunnen. Området blir nå gjerdet inn, og nye undersøkelser av grunnen skal gjennomføres.

I forbindelse med en planlagt oppgradering av parken er det rutinemessig tatt prøver av grunnen. Disse prøvene viser for høye verdier av ulike miljøgifter. Som et føre-var-tiltak har Trondheim kommune derfor besluttet å gjerde inn deler av Strandveiparken og gjennomføre nye undersøkelser av topplaget på området.
På sikt skal de forurensede massene byttes ut slik at det etableres et trygt og godt lekeområde i nabolaget.

Lekeplassen i Strandveiparken ble etablert i 2007, men massene i området der lekeplassen ble etablert, ble trolig ikke skiftet ut.

Analyser

Det aktuelle området er nå kartlagt med prøvetaking i 12 prøvepunkter fra den innledende undersøkelsen, og utvidet med 15 prøvepunkter i supplerende kartlegging. Totalt er det analysert 50 prøver fra 27 punkter.
Det er påvist alt fra rene masser til svært forurensede masser i Strandveiparken.

Forurensningen varierer innenfor området, også med relativt korte avstander mellom prøvepunktene. Forurensningen er særlig knyttet til metallet bly, benso(a)pyren og andre polyaromatiske hydrokarboner (PAHer).
Området sperres nå av som et føre-var-tiltak og vil holdes stengt frem til anleggsarbeid kan starte.

Alle miljøgifter kan påvirke helse og miljø negativt om vi eksponeres for for høye konsentrasjoner. Barn og voksne eksponeres hovedsakelig for bly fra forurenset grunn gjennom oralt inntak. Det vil si de kan få i seg bly ved å “spise” jord eller putte fingrene i munnen etter å ha gravd i jorda. For de andre forbindelsene kan det også være litt opptak via hudkontakt i tillegg til oralt inntak.

Bly

Det er totaleksponeringen for bly som er bekymringsfull, og derfor er det viktig å redusere eksponeringen der det er mulig, slik at risikoen for negative helseeffekter reduseres. Fordi eksponeringen for bly via mat kan være høy, er det viktig å redusere eksponeringen fra forurenset jord.