Skandaleplattformen: Helsetilsynet krever strakstiltak

Nyheter: Helsetilsynet mener Helseplattformen har ført til økt risiko for pasienter

Det kommer fram i en foreløpig rapport fra Helsetilsynet, som NRK har fått tilgang til.

«Vi oppfatter enkelte av forholdene vi har avdekket som kritiske … og som må rettes for å ivareta kravet til forsvarlige tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven §2-2» heter det i rapporten.

Innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital har ført til økt risiko for pasienter i regionen, skriver Helsetilsynet i en foreløpig rapport.

Ifølge rapporten mener Helsetilsynet at utfordringene truer pasientsikkerheten ved både St. Olavs og virksomhetene sykehuset utveksler informasjon med.

«Vi legger til grunn at utfordringene i stor grad allerede er kjent for helseforetaket og Helse Midt-Norge RHF. Ut fra alvoret i situasjonen finner vi likevel grunn på å påpeke behovet for at de nevnte forholdene rettes snarest mulig»

Manglende kontroll

Den foreløpige rapporten beskriver faktiske forhold ved låst journal ved samtidig bruk, manglende kontroll på ventelister, henvisninger, meldinger til eksterne og legemiddeladministrasjon.

St. Olavs hospital opplyser at Helsetilsynet anser at enkelte av utfordringene truer pasientsikkerheten både ved sykehuset og virksomhetene helseforetaket utveksler informasjon med.

​ – Jeg er fornøyd med at tilsynet har identifisert de samme områdene som kritiske, som ledere og ansatte på St. Olav har gjort. Det betyr at vi har en samstemt opplevelse av situasjonen, og understreker viktigheten av at forbedringer og rettinger skjer så raskt som mulig, sier direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved.

Innføringen av den såkalte Helseplattformen har vært langt fra knirkefri. I rapporten kommer det også fram at St. Olav etter tilsynets vurdering ikke har hatt mulighet til å få tilstrekkelig oversikt over risikoen ved å ta løsningen i bruk før oppstart.

Helsetilsynet anser også at erfaringene fra St. Olav bør brukes til læring og forbedring før Helseplattformen tas i bruk ved flere helseforetak i Midt-Norge.