Rapporter om senskader i hjerne og luftveier hos koronasmittede

Nyheter: Personer som har hatt covid-19, rapporterer om høyere forekomst av hjerne- og luftveisplager enn personer som ikke har hatt sykdommen, viser FHI-undersøkelse.

Dataene viser at personer som har gjennomgått covid-19-sykdom, opplever overhyppighet av symptomer tolv måneder senere i forhold til dem som ikke har påvist SARS-CoV-2 i samme tidsperiode.

21 prosent av dem som ikke hadde hatt korona, meldte om minst ett nytt symptom de siste tolv månedene, mens 56 prosent av dem som hadde hatt korona gjorde det samme.

For eksempel rapporterte 17,4 prosent av smittede at de opplevde utmattelse, mot 3,8 prosent blant ikke-smittede. Om lag en av seks smittede melder om endring av smak- eller luktesans tolv måneder senere, og 18,2 prosent meldte om redusert hukommelse.

Uvaksinerte

FHI-artikkelen er publisert på medRxiv, et nettsted for forhåndspubliserte artikler i regi av Health Sciences in USA. Den tar i hovedsak utgangspunkt i uvaksinerte voksne.

– De fleste var fortsatt uvaksinerte da vi samlet inn disse dataene, så foreløpig har vi ikke sett på senplager hos folk som ble smittet etter at de hadde fått vaksine, sier prosjektleder og lege Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet.

Forskerne identifiserte to hovedgrupper av rapporterte symptomer som var knyttet til henholdsvis luftveiene og til hjerne og nervesystem.

– Funnene kan antyde at dette handler om en rekke ulike plager som trolig ikke kan samles under ett syndrom, fordi de arter seg ganske ulikt hos forskjellige personer, sier Trogstad.

Mest hos kvinner

Plagene var vanligere hos kvinner enn hos menn. De var også vanligere blant dem som hadde blitt veldig syke av korona, enn hos dem som hadde hatt mildere symptomer.

Forskerne identifiserte to hovedgrupper av symptomer. Noen opplevde symptomer knyttet til hjernen, for eksempel i form av hjernetåke, dårligere hukommelse eller svimmelhet, og i tillegg hjertebank og utmattelse.

Andre rapporterte om symptomer fra luftveiene, slik som hoste og kortpustethet.

Trogstad understreker at funnene må bekreftes i andre studier før man vet hvor representative de er.