Rapport: Halvparten av innvandrerne har opplevd diskriminering det siste året

Nyheter: Nær halvparten av innvandrere i Norge har opplevd diskriminering det siste året, særlig i arbeidslivet og på boligmarkedet, ifølge en undersøkelse fra Imdi.

47 prosent av Imdis innvandrerutvalg oppgir at de har opplevd diskriminering det siste året, viser rapporten Hverdagsintegrering fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Utvalget består av innvandrere fra Polen, Pakistan, Somalia, Etiopia og Eritrea, samt et representativt utvalg fra den øvrige befolkningen (kontrollutvalget).

Mange opplever diskriminering

Innvandrere med somalisk bakgrunn rapporterer om mest diskriminering med 57 prosent. Andelen er lavere blant polske innvandrere (43 prosent) sammenlignet med andre innvandrergrupper. Dette er likevel mer enn dobbelt så mange som i kontrollutvalget, der 21 prosent har opplevd diskriminering det siste året.

54 prosent av dem som oppgir å ha opplevd diskriminering, mener at etnisk bakgrunn er årsaken, og 35 prosent mener det skyldes hudfarge.

Hatefulle ytringer

Innvandrere opplever i større grad ulike former for hatytringer enn den øvrige befolkningen. 31 prosent i innvandrerutvalget opplevde dette, mot 15 prosent i kontrollgruppen.

Hatytringer mot innvandrere skjer på mange ulike arenaer, først og fremst på arbeidsplassen (15 prosent), i nettforum (13 prosent) og i sosiale medier (12 prosent). Somaliske innvandrere opplever mer hatefulle ytringer enn andre grupper (42 prosent), mens polske innvandrere opplever minst (25 prosent).

Lavere tillit

Innvandrere oppgir generelt lavere tillit til andre enn den øvrige befolkningen. Dette gjelder både tillit til nordmenn flest, til andre innvandrere og til naboer.

Innvandrere har også noe lavere tillit til institusjoner enn befolkningen ellers, særlig til Nav og barnevernet. Likevel er innvandrere generelt relativt trygge på at de vil få den hjelpen de trenger av myndighetene ved sykdom, alderdom, arbeidsledighet og lignende.

Troen på at de vil få den hjelpen de har behov for ved diskriminering, er imidlertid liten.

Kultur og tilhørighet

Innvandrere opplever i noe mindre grad tilhørighet til Norge enn befolkningen for øvrig. Samtidig er graden tilknytning til eget hjemland enda lavere enn tilhørigheten til Norge.

Det er dessuten ingen motsetning mellom det å oppleve sterk tilhørighet til hjemlandet og det å oppleve sterk tilhørighet til Norge. Tvert om er de som oppgir at de er opptatt av å ivareta hjemlandets kultur og tradisjoner, også de som er mest opptatt av å ta til seg kultur og tradisjon fra Norge.

(©NTB)

is