Befolkningsvekst gir klondyke for bygg og anlegg i mange år framover

Nyheter: Befolkningsvekst, boligbygging og offentlige prosjekter gir gode tider for byggebransjen i mange år framover.

Frem mot 2020 skal trønderske kommuner, kraftselskaper, fylker og staten investere for rundt 50 milliarder kroner i Trøndelag. Ny kampflybase på Ørlandet kommer i tillegg.
Rådmann Stein A. Ytterdal anslår at det bare i Trondheim kommune skal bygges og rehabiliteres for 25 milliarder kroner frem mot 2030. Han gir følgende overblikk over byens behov:

– Frem mot 2030 skal vi bygge 50 barnehager, ikke er det små barnehager vi snakker om heller. Vi skal også bygge 10 skoler og 10 helse og velferdssenter, og en rekke utleieboliger knyttet til de tjenestene som kommunen må yte til en del av befolkningen. Lurer man på størrelsen på helse- og velferdssentrene er det jo bare å ta seg en tur til Dragvoll for å se hva dette betyr, sa rådmannen under byggebransjens stormønstring, Byggbørsen, som nylig ble avholdt på Riva Nidelven Hotell, i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

50 nye idrettsanlegg

Også innen park og idrett kommer det gigantinvesteringer:

– Vi må bygge 50 nye idrettsanlegg, med smått og stort, skal vi oppretteholde dekningen vi har i dag. Det trengs hundre nye parker, 250 dekar gravlunder og kirkegåder må rigges.

Flere andre prosjekter på «tegnebrettet» kan utløse ytterligere aktivitet og etterspørsel rettet mot bygg- og anleggsnæringen i regionen:

– I tillegg til formålsbyggene, så registerer vi at NTNU ønsker seg en en-campus løsning. Hist er opptatt av det samme. Så da må vi se på mulighetene for at det kan skje og samtididig ivareta byutviklingsperspektivet. Vi må plassere rett næring på rett plass.

Rådmannen peker på den store utfordringen byplanleggerne står overfor – å finne plass til all aktivitet:
– Vi trenger altså arealer som er 1,4 ganger større enn midtbyen innenfor elva, eller 200 store fotballarenaer om du vil.

– Og alle ser at det må komme en storbyhall i løpet av perioden, men vi vet ikke hvor.

Bakteppet er progonsene for den voldsomme befolkningsveksten regionen står overfor de neste 20 årene – i hovedsak drevet frem av sterk vekst i antall arbeidsplasser og stor innvandring. Ved årskiftet rundet Trondheim i realiteten 200.000 innbyggere hvis man inkluderer 20.000 uregistrerte studenter.

Og folk trenger hus:

Innvadrere gir befolkningsvekst

I tillegg til offentlige investeringer i servicetilbud og infrastruktur, vil befolkningsveksten de neste årene skape sterk etterspørsel etter boliger. Vinnerne blant utbyggerne blir de som klarer å produsere rimelige leiligheter, ifølge Håkon Lutdal, prosjektsjef i Eiendomsmegler1 Midt-Norge:

– Vi har fortsatt fødselsoverskudd og tilflytting fra distriktene, men veksten kommer i hovedsak fra utlandet. De skal ha boliger, kanskje andre boligtyper enn de som generelt etterspørres av norske boligkjøpere.

De siste fem årene har innvandring stått for 45 prosent av befokningsveksten i Trondheim:

– Fremover forventer vi at denne andelen utgjør fra 65 til 70 prosent. Av disse blir 2/3 igjen. De etablerer seg i Norge og skal inn på boligmarkedet.

70 prosent i Trondheim er aleneboende eller par uten barn.

– Det vil si at etterspørselen etter leiligheter vil øke i Trondheim fremover. Vi forventer stor etterspørsel etter leiligheter, men også rimelige familieboliger. Men hovedtrøkket vil komme på leilighetsmarkedet. Summen av dette, befolkningsvekst og alder, andel aleneboende og boligsammensetningen så forventer vi en årlig etterspørsel fram til 2016 på rundt 1400 enheter. Etter 2016 kommer en liten nedgang. Tar vi med enhetene som saneres og forsvinner fra markedet, så er etterspørselen på 15-1600 enheter i året.

– Politisk er det satt et mål om tilvekst på 1700 enheter, men i fjor ble det solgt kun 1000, så her er vi på etterskudd, fastslo Lutdal.

– Vinnerne fremover blir de som klarer å produsere rimelige boliger. Det vil fortsatt være etterspørsel på boliger i øvre pris-sjikt, men det er mange kjøpere venter på rimelige boliger, sa Lutdal.

Kampflybasen

I tillegg kommer den nye kampflybasen på Ørlandet – et prosjekt som vil bli en kraftig motor for entreprenørbransjen, men også for øvrig næringsliv, ifølge Snorre Glørstad, rådmann i Ørlandet kommune:

– Prosjekteringen skjer i høyt tempo, i 2018 skal basen kunne ta i mot alle flyene. Vi snakker om en investering på fem milliarder kroner, den største gjort av forsvaret på svært mange år. Basen vil gi flere arbeidsplasser på Ørlandet, men det aller viktigste er at prosjektet vil bli en kraftig motor for næringsutvikling – ikke bare for Fosen og Ørlandet, men hele Trøndelag. 2000 personer skal jobbe her, og i driftsfasen er det snakk om leveranser for et par milliarser i året, ifølge Snorre Glørstad.