Trondheim24 får PFU-kritikk for tittel på leserinnlegg

Nyheter: Pressens faglige utvalg avviste tre av fire klagepunkter fra rådmann Morten Wolden, men Trondheim24 får kritikk for at en tittel ikke hadde tilstrekkelig dekning i teksten.

Ifølge Presseforbundet brukes begrepet  kritikk «i de tilfeller der PFU anser overtrampet som litt mindre alvorlig enn i fellelser der utvalget konkluderer med «brudd på god presseskikk», og/eller når utvalget ikke har et konkret punkt i Vær Varsom-plakaten å knytte fellelsen til. Kritikk er forenklet sagt en «mildere form for brudd».

Les det innklagede debattinnlegget her:

– Jeg har i flere år prøvd å stoppe en lærer som mobbet og plaget skolebarn

15.000 har lest dette innlegget om påstått lærermobbing av skolebarn. Nå svarer rådmann Morten Wolden

Pressens Faglige Utvalg behandlet klagesaken under årets siste møte i går og avga følgende uttalelse:

Klagen gjelder et debattinnlegg i trondheim24.no, der Trondheim kommune, og spesielt en rådgiver, ble kritisert. Kritikken handlet om at varsler med påstander om at en lærer mobber og plager elever, ikke er håndtert i tråd med Opplæringsloven. Innlegget ble presentert med tittelen «Fortvilet far har i flere år prøvd å stoppe en lærer som mobbet og plaget skolebarn». Klagen omfatter også en oppfølgende artikkel om hvor mange som har lest innlegget, der det samtidig ble henvist til innlegget og rådmannens svar på kritikken.

Klager er Trondheim kommune ved rådmannen. Det klages med samtykke fra den kritiserte rådgiveren. Klager reagerer på titlene, og mener tittelen i debattinnlegget, også i kombinasjon med ingressen, skaper uklarhet om hva som er fakta og hva som er påstander. Slik klager ser det, er titlene altfor konstaterende, og dessuten uriktige. Etter klagers mening fremstilles også udokumenterte påstander som vedtatte sannheter. Klager anfører at redaksjonen skulle kontrollert opplysningene, og mener at redaksjonen også har lagt til en polemisk og redaksjonell hale i publiseringene. For øvrig anser klager flere påstander som stigmatiserende.

Trondheim24.no mener det fremgår tydelig, av både ingress og byline, at det påklagede er et debattinnlegg. Slik redaksjonen ser det, er innholdet i innlegget av offentlig interesse. Avisen mener også «en medieprofilert toppbyråkrat» som har søkt kommunens «mektigste posisjon innen skolefeltet», og som har framstått i mediene som ekspert på hvordan stoppe mobbing, må tåle kritikken.

Trondheim24 opplyser at fakta er sjekket, og viser til upublisert materiale. Redaksjonen medgir imidlertid at tittelen er noe upresis, men likevel akseptabel. For øvrig avviser trondheim24 å ha publisert noen polemisk hale; det handler derimot om nøkterne opplysninger om redaksjonens bestrebelser på å innhente tilsvar.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis minne om at det vanligvis er stor takhøyde og rom for både sterke meninger og spisse formuleringer i debattinnlegg. Slik utvalget ser det, minner konteksten – meningssjangeren – leseren på at det overordnet sett handler om subjektive ytringer, og ikke nødvendigvis fakta. Dette er relevant i vurderingen av punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om kildekritikk og -kontroll, som det er vist til i klagen.

Et sentralt moment i denne sammenheng må være hvorvidt den som rammes av innholdet, er blitt forelagt dette og derigjennom har fått muligheten til eventuelt å korrigere fremstillingen ved å ta til motmæle (jf. VVP 4.14/4.15). Utvalget merker seg at trondheim24 har gitt slikt tilbud, og at dette forholdet derfor heller ikke er påklaget.

At det er gitt tilbud om imøtegåelse og tilsvar, fremgår også i publiseringene. Utvalget registrerer at klager oppfatter dette som en polemisk hale.

Utvalget er imidlertid enig med trondheim24; dette er ikke polemikk, men derimot relevant informasjon, også presseetisk sett. Den som blir angrepet, skal få anledning til å ta til motmæle.

Utvalget kan heller ikke se at publiseringene er usaklige (jf. VVP 4.1) eller inneholder begreper som er stigmatiserende (jf. VVP 4.3), som anført i klagen.

Det utvalget imidlertid er enig med klager i, er at titler er konstaterende; det skapes et inntrykk av at man her står overfor en bekreftet historie om mobbing. Det er likevel uklart for utvalget hvorvidt mobbingen og plagingen faktisk er dokumentert.

Selv om det påklagede innlegget er en meningsytring, der takhøyden er stor, er tittelen utvilsomt redaksjonens egen påstand og formulering. Og uten tilstrekkelig faktagrunnlag, mener utvalget at trondheim24 skulle tatt mer forbehold, og ikke benyttet en slik konstaterende vinkling på stoffet. Utvalget viser her til VVP 4.4, om å sørge for at titler og ingresser ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

På dette punkt, Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, har Trondheim24.no opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 20. desember 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Frode Hansen,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim