Full seier til ekteparet på Lian, staten anker ikke dommen

Nyheter: Ekteparet Schjølberg, som i mange år drev Lian restaurant, fikk bortregulert huset sitt med et pennestrøk. De siste årene har de kjempet mot Trondheim kommune, og fikk nylig medhold i retten. I dag ble det klart at staten ikke anker saken.

Rådmannen opplyste i dagens formannskapsmøte at staten ikke anker dommen der vedtaket om å bortregulere boligeiendommen til ekteparet Schjølberg, ble kjent ugyldig. Ekteparet har dermed vunnet saken og får utbetalt noe over 660 000 kroner i saksomkostninger.

Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift la tirsdag frem et forslag for formannskapet der hun ba om at det snarest settes i gang et arbeid med å revidere reguleringsplanen fra 2008. Formålet for dette skal være å rette opp urett som følge av feil faktum, usaklig forskjellsbehandling og vilkårlighet i forbindelse med endring av reguleringsstatus for de enkelte eiendommene på Lian.

Formannskapets flertall sa deretter nei til forslaget fra Ingrid Skjøtskift (H) om å gjennomgå den omstridte reguleringsplanen på nytt for å luke ut blant annet elementer av forskjellsbehandling.

Dermed kan det bli flere rettssaker, ettersom det er eiendommer på Lian med en parallell situasjon som ekteparet Schjølberg, det vil si bortregulerte eiendommer uten at dette har gitt noen form for erstatning og der det kan være tvil om bebyggelsens tilstand og plassering i forhold til friluftslivsutøvelse.

Skjøtskift fikk støtte fra Fremskrittspartiet og fra Miljøpartiet de Grønne (deler av forslaget).

Klar dom

Tingrettens dom er uvanlig klar, og støtter Sivilombudsmannens vurdering av planen der det særlig er fokus på forskjellsbehandlingen flere av oppsitterne på Lian er blitt utsatt for. Som kjent sikret planen omregulering av en rekke hytter til bolig på tross av flere påviste og ulovlige bygge- og andre tiltak, mens andre ble bortregulert. Det vil si at disse eiendommene, en del av dem med bebyggelse, ble regulert til friluftsformål, uten at kommunen pådro seg erstatningsansvar.

Ikke dårlig forfatning

Slik var det med boligeiendommen til ekteparet Helene og Jan Schjølberg. De har eid et bolighus på Lian i mange år, et hus som av ulike årsaker er blitt stående ubrukt siden 1995. I planen ble huset bortregulert, angivelig fordi det var i dårlig forfatning, slik tidligere byplansjef Ann-Margrit Harkjerr opplyste under rettssaken. Men etter at en bygningskyndig mente dette rett og slett var feil, ble denne anførselen fjernet fra statens side.

Dermed sto man tilbake med friluftsformålet, men retten kunne ikke se at boligen med sin plassering på noen måte var til hinder for friluftsformål. Ferdsel over eiendommen er i praksis uaktuelt for markatravere.

Glade for dommen

Ekteparet Schjølberg, som i mange år drev Lian restaurant, er svært glade for dommen etter mange års kamp mot Trondheim kommune. De har hatt planer om å ruste opp huset, men da de ba kommunen om tillatelse til dette, var det lagt ned bygge- og deleforbud på Lian, i påvente av reguleringsplanen. Dermed fikk de avslag.

Kommunen har følgelig selv en del av ansvaret for at bolighuset sto tomt i flere år. Nå, som det er kjent at Staten ikke anker saken, kan livet gå videre. Det har vært en tøff situasjon over flere år å kjempe mot kommunen. Begge har slitt med sykdom.