Nå kommer det drastiske kutt på St. Olavs: Kostnadssmell på grunn av Helseplattformen

Nyheter: St. Olavs må gjøre drastiske kutt neste år. Omfanget av innsparingene betyr også at det må bli færre ansatte.

Kostnadene har økt betydelig i norske sykehus de siste tre årene. Det gjelder også for St. Olav, som i tillegg har store merkostnader på grunn av Helseplattformen, heter det i en pressemelding fra sykehuset:

– Vi planlegger nå en kostnadsreduksjon på 200 millioner neste år, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i en pressemelding.

500 mill

Dette utgjør imidlertid ikke hele den økonomiske utfordringen. Det totale bildet viser en samlet økonomisk utfordring på ca. 500 millioner kroner.

Av dette utgjør kostnader og tapte inntekter som følge av Helseplattformen ca. 150 millioner kroner. De øvrige ca. 350 millioner kroner har i hovedsak sammenheng med høyere bemanning og høyere IKT-kostnader enn tidligere.

– Som ved andre norske sykehus har vi hatt en stor bemanningsøkning siden pandemien traff oss i 2020. Men i tillegg har St. Olav også økt bemanningen knyttet til innføringen av Helseplattformen, noe som fortsatt krever flere ansatte frem til sykehuset er i normal drift igjen, sier Aasved i meldingen.

Hun understreker at de gjenstående leveransene i Helseplattformen, som skal lukke pasientsikkerhetsavvik og bedre brukervennligheten, er planlagt levert innen 30. juni 2024.

– For at vår innsparingsplan skal holde, er vi derfor helt avhengige av at disse leveransene kommer som planlagt, sier hun.

Halv effekt i 2024

Den økonomiske utfordringen ble også redegjort for i en løypemelding til styret 16. november, og innsparingene i 2024 er første skritt på veien til å bringe sykehuset tilbake på et kostnadsnivå i tråd med langtidsbudsjettet. Dette er avgjørende for at vi skal kunne investere i helt nødvendig medisinsk teknisk utstyr og bygg. Den krevende økonomiske situasjonen medfører at vi ikke kan investere som planlagt i 2024. St. Olavs hospital går derfor et krevende år i møte.

– Mens andre sykehus har kommet godt i gang med den nødvendige omstillingen, har det vært svært vanskelig for St. Olav å starte denne prosessen parallelt med problemene knyttet til Helseplattformen. Det betyr at vi heller ikke får helårseffekt av denne omstillingen i 2024, og ytterligere kostnadsreduksjoner må komme i 2025.

Videre prosess

Styret skal vedta budsjettet for 2024 i sitt møte 11. desember.

– Styret vedtar budsjettet på sykehusnivå, mens arbeidet med å identifisere innsparingene skjer ute i hele organisasjonen. Jeg vil igjen understreke hvor viktig det er at tillitsvalgte og verneombud deltar aktivt i disse prosessene. Det er bare sammen som lag at vi kan klare dette, sier Aasved.

Selv om Helseplattformen fortsatt krever økte ressurser første halvår 2024, er det viktig at planene konkretiseres nå, og iverksettes så snart det er mulig utover året. Omfanget av innsparingene betyr også at det må bli færre ansatte. Erfaringsmessig vil turnover i sykehuset kunne bidra til den nødvendige nedbemanning