Nå kan det bli åpnet for publikum på arrangementer

Nyheter: Formannskapet i Trondheim skal tirsdag vurdere nye lettelser i koronatiltakene, blant annet kan det bli åpnet for publikum på arrangementer.

Kommunedirektør Morten Wolden foreslår flere lettelser i et nytt forslag til koronaforskrift, skriver Adresseavisen.

Her er den detaljerte forskriften

1. Formål Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

2. Virkeområde Forskriften gjelder i Trondheim kommune

3. Treningssentre Treningssentre kan holde åpent under forutsetning av at treningssenteret driver smittevernfaglig forsvarlig og at medlemmene holder minst to meters avstand til hverandre under treningsaktivitet.

4. Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Selv om kravene til avstand i den nasjonale covid-19 forskriften § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

a. 10 personer innendørs eller 15 personer utendørs på privat sammenkomst som regulert i den nasjonale covid-19 forskriften § 13 første ledd bokstav e, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

b. 25 personer på innendørs arrangement som regulert i den nasjonale covid-19 forskriften § 13 første ledd bokstavene a til d, likevel 1. 50 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. 2. 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

c. 100 personer på utendørs arrangement som regulert i den nasjonale covid-19 forskriftens § 13 første ledd bokstavene a til d, likevel 300 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Ved arrangementer hvor det er mer enn 100 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 100 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Grupper med inntil 100 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

1. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføring av arrangementer

2. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av profesjonell aktør

3. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement

4. spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet

5. journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet Ved arrangementer angitt i den nasjonale covid-19 forskriften § 13c tredje ledd bokstav f inngår alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, i beregningen av det totale antallet personer.

5. Servering og skjenkesteder Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4–1 tredje ledd. * Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer innendørs eller 15 personer utendørs. * Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. * Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat (middag, minimum hovedrett). Unntatt er alkoholservering under konserter og teaterforestillinger etc. på etablerte kulturscener der kulturarrangementet er formålet med besøket og det må kjøpes billett til forestillingen. * Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 21.00, og skjenking av alkohol skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

6. Idretts- og fritidsaktiviteter For personer over 20 år er organisert idrettsaktivitet begrenset til inntil 10 personer med minst 1 meters avstand innendørs eller 20 personer med minst 1 meters avstand utendørs. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs og utendørs er tillatt uten begrensning i antall.

7. Munnbind i drosje Passasjerene skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelde tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

8. Munnbind i kollektivtrafikk Det skal brukes munnbind i kollektivtransport og innendørs stasjonsområder dersom man ikke kan holde minst en meters avstand til andre reisende. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

9. Ansvar Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

10. Dispensasjon Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

11. Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8–1. 12. Ikrafttredelse, varighet og endring Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Åpne for publikum

Det foreslås blant annet å åpne for publikum på kulturarrangementer og andre arrangementer både innendørs og utendørs. Dessuten legges det opp til at man ikke behøver å bestille mat dersom man ønsker alkoholholdig drikke om man skal på konsert.

Første steg i gjenåpningen av Trondheim startet sist torsdag med blant annet forsiktig åpning av treningssentre og skjenkelettelser.

Det er registrert 26 nye smittetilfeller de siste tre dagene i kommunen, tre av dem på søndag.

(©NTB)