Ved utgangen av april er 4 445 personer helt ledige i fylket, tilsvarende 2,7 prosent. Bruttoledigheten i fylket, som er summen av helt ledige og tiltaksdeltakere utgjør 3,3 prosent.

Det er godt under landsgjennomsnittet på 3,8 prosent. I april deltar 977 personer i et arbeidsrettet tiltak, en økning på 23 prosent fra samme måned i fjor.

Juster for sesongsvingninger er ledigheten i Sør-Trøndelag på 2,6 prosent i april, en nedgang fra 2,7 prosent i mars.

Store forskjeller mellom yrkesgruppene

Ledigheten stiger fortsatt innenfor ingeniør- og ikt-fag, men i et betydelig lavere tempo enn tidligere. De siste månedene har ledigheten i denne yrkesgruppen ligget stabilt mellom 440 og 450 personer. – Vi ser et annet og mer positivt bilde innenfor bygg og anlegg. Ledigheten i denne yrkesgruppen har gått ned med 24 prosent det siste året, og vi har nå165 færre ledige innen disse fagene. Samtidig ser vi en stor økning i utlyste stillinger i bransjen. Næringen er i liten grad påvirket av den konjunkturnedgangen som har rammet oljesektoren og deler av industrien, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Økende stillingstilgang

I årets første fire måneder har stillingstilgangen vært god i Sør-Trøndelag. Sammenligner vi med fjoråret ser vi en økning i utlyste stillinger på 14 prosent. Hittil i år er det utlyst nesten 6 500 nye stilinger,  800 flere enn i fjor. – Vi ser en positiv økning i etterspørselen etter arbeidskraft i fylket. Selv innen næringer med stigende ledighet, som industri og ingeniør- og ikt-fag, har tilgangen på nye stillinger økt betydelig siden i fjor, sier Wigum.

Lavest ledighet i Osen og Roan

Sju kommuner i fylket har en ledighet under to prosent i april. Lavest er den i Osen med 1,1 prosent, fulgt av Roan og Tydal med henholdsvis 1,2 og 1,3 prosent. Ledigheten synker mest i Holtålen med en nedgang på 41 prosent, fulgt av Røros og Midtre Gauldal med en nedgang på 27 prosent. Agdenes og Klæbu ligger høyest på ledighetsstatistikken med 3,7 prosent i april. I Agdenes har ledigheten mer en fordoblet seg siden i fjor. I Trondheim er 2 808 helt uten jobb, tilsvarende 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er en marginal økning i ledigheten på 1 prosent.