Dette er blant de strengeste dommene for vanskjøtsel av dyr i Norge, melder NRK.

Mannen ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt for brudd på dyrevelferdslovens paragraf 37 om å sikre at dyr får tilsyn og stell og for å ha unnlatt å sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd. Han er dømt for grov og forsettlig overtredelse av dyrevelferdsloven.

Bakgrunnen for inspeksjonen var at Mattilsynet hadde mottatt flere bekymringsmeldinger. Allerede i 2010 fikk tilsynet bekymringsmelding om katteholdet. Da fikk mannen anbefaling av Mattilsynet om å redusere katteholdet. I 2014 og 2015 fikk Mattilsynet nye bekymringsmeldinger om kattene.

Blodsugende lus

5. oktober i fjor gjennomførte Mattilsynet tilsyn hjemme hos mannen. De fant katter som var syke, skadde og avmagret. Alle kattene var fulle av blodsugende lus, og de hadde orm i magen.

I tingretten fortalte lederen i dyrevernsnemnda at man kunne se at lusen hoppet over pelsen til kattene, skriver NRK.

Mattilsynet oppga også at kattene var «umulige å håndtere og stelle». 23 katter ble fanget inn, og 17 av dem var i så dårlig forfatning at de måtte avlives. Mannen visste ikke hvor mange katter som oppholdt seg på adressen.

Ifølge NRK bodde kattene i et skittent, falleferdig fjøs. I dommen skriver tingretten at huset var falleferdig og at avføring, høy, hår og søppel lå spredt utover.

Nektet straffskyld

Etter Mattilsynets besøk fikk tiltalte en særlig oppfordring om å sørge for at kattene ble ivaretatt på en forsvarlig måte. Retten mener forholdene ikke ga dem god helse, og at tiltalte var klar over at levevilkårene i fjøset ikke var tilfredsstillende.

– Det underbygges for så vidt også av hans holdning om katter og deres velferd generelt, samt at han var klar over forholdene uten å gjøre noe med det – til tross for pålegg fra Mattilsynet, heter det i dommen.

Tiltalte har ikke tilstått forholdet og nektet straffskyld. I dommen skriver tingretten at han verken har vist anger eller innsikt i hva han har gjort.