Full krise i Spektrum-saken: Truer igjen med å stoppe utbygging av storhallen

Nyheter: Oppsiktsvekkende styrevedtak i Trondheim Spektrum tolkes som mistillit til Trondheim kommune som eier.

Styret i Trondheim Spektrum har tidligere i vinter i brevs form til rådmann Morten Wolden truet med å stoppe hele utbyggingsprosjektet hvis de ikke får en avklaring på hvem som skal betale rekkefølgekravene som følger med den planlagte utbyggingen.

Trondheim Spektrum krever blant annet at Trondheim kommune tar  kostnadene med å rehabilitere Klostergata med bredere fortau enn i dag.

Styret i Spektrum har også vært tydelige på at de ikke er interessert i å betale for ny gangbru ved Ilen Kirke.

Bare brua har en antatt investeringskostnad på 100 millioner kroner.

Mandag fattet styret i Trondheim Spektrum et styrevedtak som langt på vei kan tolkes som ren mistillit til Trondheim kommune som eier i Trondheim Spektrum.

I protokollen fra styremøtet som ble holdt mandag 6. mars heter det blant annet:

» Slik vedtaket i bygningsrådet nå er utformet ser ikke styret at det plankart og de forutsetninger som er lagt til grunn er forenelig med grunnleggende krav til logistikk og arealbruk, samt et framtidsrettet og robust driftskonsept for anlegget.

Styret har et selvstendig ansvar for selskapets økonomi, og den vedtatte løsning vil ikke kunne oppfylle forutsetninger om forsvarlig økonomisk drift:

Styret stiller spørsmål ved om eier- og selskapsform er den riktige i dagens situasjon, heter det videre i styrevedtaket.  

– Dette styrevedtaket er rimelig spesielt. Når et selskap stiller spørsmålstegn ved om eierskap og selskapsform er riktig, er det i praksis en mistillit til eierne. Slik jeg ser det har kommunen to valg: Enten kvitte seg med styret eller endre eierskap og organisering. Vi opplever det nærmest som at vi får støtte fra styret i Trondheim Spektrum: Prosjektet slik det foreligger i dag, er ikke gjennomførbart, sier Håkon Håheim, utreder for Øya Velforening.

Presser rådmannen

Snorre Vikdal (V), 1. vara i byutviklingskomiteen, mener Trondheim Spektrum prøver å presse rådmann Morten Wolden til å foreslå et større prosjekt på Øya:

– Dette til tross for vedtaket sist i bygningsrådet. Om de ikke får det kan det virke som om de vil at Trondheim kommune ta over driften, kaste kortene og legge ned Trondheim Spektrum AS. Dette viser nok en gang at Nidarø ikke er rett plass for en hall, sier Vikdal.

Rådmannen Morten Wolden informerte i dag bystyret om vedtaket til Trondheim Spektrum og opplyser at «utfordringene kan ha vært underkommunisert i den politiske saken» og at han jobber med et tilleggsnotat for å utdype problematikken, som han skriver.

Wolden hevder videre at han er i sluttfasen av å utarbeide en avtale med Trondheim Spektrum knyttet til kostnadsfordeling av rekkefølgekostnadene.

PS. Saken oppdateres