Frykter sammenbrudd i helsetjenesten

Nyheter: Helsevesenet kan bryte sammen hvis det drives som i dag, advarer kommisjonen som varsler færre ansatte per pasient, mer automatisering og hard prioritering.

Helsepersonellkommisjonen kom med en kraftig advarsel da de la fram sin rapport til regjeringen torsdag. De neste 20 årene blir det 250.000 flere mennesker over 80 år i Norge. Det vil nødvendigvis legge mer press på helsetjenesten.

– Det er ingen vei utenom at det blir færre ansatte per pasient. Vi kan ikke se for oss en politisk satsing som kan overdøve dette. Det hjelper ikke med en milliard her eller der. Det blir færre ansatte per pasient, sier Gunnar Bovim, tidligere rektor ved NTNU og administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, som har ledet kommisjonen.

Bovim sier også at dagens spesialisering vil bety at det må være færre sykehus i framtida. Flertallet i kommisjonen vil styrke sykehjemmene på steder der det ikke er nok folk til å ha et vanlig sykehus.

Automatisering og prioriteringer

Det er også behov for mer automatisering i helsevesenet framover.

– Vi må automatisere alt vi kan. Mest der den menneskelige kontakten ikke gir betydelig verdi, sier Bovim.

Han slår fast at Norge ikke bør importere seg fra problemet. De foreslår et forskningsprogram for personellbesparende teknologi og ber regjeringen sette av en halv milliard til det.

Bovim varsler også at det må prioriteres hardt: Unngå unødvendig behandling, reduser lavt prioriterte oppgaver, reduser feilbehandling, utred personellbehov mer, er rådene hans.

Kommisjonen sier ifølge Sykepleierforbundet, som har deltatt i kommisjonen, at ikke bare helsetjenesten, men samfunnet for øvrig vil stå overfor et sammenbrudd hvis helsetjenesten drives og bemannes som i dag.

I dag har Norge en høy andel leger og sykepleier sammenlignet med øvrige land Europa.

Færre ansatte per pasient

Kommisjonen mener imidlertid det er lite realistisk å øke bemanningen i så stor grad som befolkningsveksten og dagens oppgaveløsning tilsier.
De ber regjeringen ta i bruk de ansattes kompetanse på en bedre måte, øke bruken av faste stillinger og satse mer på teknologi for å avlaste personellet og gjøre pasientene mer egnet til å hjelpe seg selv.

Bovim trekker fram sju hovedpunkter kommisjonen har funnet fram til:

* Organisering

* Oppgavedeling

* Arbeidstid

* Kompetanse

* Prioriteringer

* Digitalisering

* Bærekraft

Rett kompetanse på rett tid

Kommisjonen foreslår også å utvide utviklingsarbeidet i Tørn-prosjektet, der det gjøres forsøk på å omorganisere oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det skjer blant annet ved fokus på riktig bruk av kompetanse til riktig tid, og flere på heltid.
– Den gode nyheten er at kommisjonen foreslår tiltak som gjør at sammenbruddet kan unngås. Spekter støtter både en gjennomgang av sykehusstrukturen, og at det må prioriteres strengere hvilke tilbud helsetjenesten skal gi, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Norsk Sykepleierforbund mener at kommisjonen stiller riktig diagnose på dagens situasjon.

– Sykepleiermangel og annen personellmangel er overalt i kommunene og på sykehus. Det er en krise. Nå må vi gå løs på oppgaven med å løse sykepleierkrisen. Den løsningen må ta utgangspunkt i pasientens og befolkningens helsebehov, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Kunne ha vært mer offensiv

Sykepleierforbundet er enig med Bovim i at det ikke blir mulig å sikre en bemanning på et ubegrenset høyt nivå.
– Det virker likevel ikke som realistisk å planlegge utviklingen fremover med utgangspunkt i SSBs minimumsalternativ for personellbehov. Dette kaller SSB selv urealistisk. Om dette blir gjeldende politikk, vil vi styre mot en helse- og omsorgstjeneste med lavere kapasitet og kompetanse, sier Sverresdatter Larsen.

Delta-leder Trond Ellefsen sier at kommisjonen burde ha vært mer offensiv.

– Kommisjonen kunne i større grad laget framskrivninger som tar inn over seg en bedre oppgavedeling, sier Ellefsen.