Flere elever melder inn mobbesaker: Svært mange vinner fram

Nyheter: I første halvår av 2022 ble det meldt inn 886 mobbesaker til statsforvalterne, en økning på 16 prosent fra samme periode i fjor, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

Av sakene som ble behandlet våren 2022, fikk 93 prosent av elevene medhold i at aktivitetsplikten var brutt, og at skolen ikke hadde gjort nok for å forebygge.

– Det bekymrer meg at flere elever opplever at skolen ikke gjør nok for dem, men samtidig er jeg glad for at flere vet om meldeordningen og kontakter statsforvalteren. Ordningen er et viktig sikkerhetsnett når skolen ikke gjør nok for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

– Må styrke arbeidet og skolene

Av de 886 sakene som ble meldt inn til statsadvokatene, ble 321 av sakene avvist, viser en oversikt fra Kunnskapsdepartementet. Det tilsvarer over 36 prosent.

Årsaken kan være at eleven og foreldrene ennå ikke hadde tatt opp saken med rektor, eller at eleven hadde sluttet på skolen det gjaldt.

519 saker ble behandlet, hvorav det kun i 37 saker ble fastslått at aktivitetsplikten ble oppfylt hos skolene. Det var også store forskjeller mellom fylkene.

– Elever som opplever mobbing, skal merke at skolen tar dette på alvor. Disse tallene viser at vi må styrke arbeidet mot mobbing, og sørge for at skolene blir bedre i stand til å forebygge før sakene blir store og vanskelige, sier kunnskapsministeren.

Varsler flere grep

Siden 2017 har elever i barne-, ungdoms- og videregående skole kunnet melde inn saker om mobbing og andre krenkelser til statsforvalteren når de opplever at skolen ikke gjør nok for at de skal ha det trygt og godt.

Regjeringen har varslet flere grep for å forebygge mobbing, deriblant forslag til ny opplæringslov med justeringer i regelverket mot mobbing neste vår. I tillegg er regjeringen i gang med en stortingsmelding for 5.–10. trinn for å undersøke og forbedre skolemiljøet til elevene.

– Vi gir nå Utdanningsdirektoratet i oppdrag å vurdere hva slags kompetanse skolene, men også barnehagene, trenger for å bli bedre til å forebygge og stoppe mobbing. Da ønsker vi også å se nærmere på de sakene der eleven har fått medhold av statsforvalteren, for å se hva vi kan bli bedre på, sier Brenna.