Familiefar på Heimdal drev narkosalg og skjulte 22800 piller i boden

Nyheter: Nå må familiefaren som er i 30-årene sone i fengsel.

Domfelte er i fast jobb og har i dag den daglige omsorgen for et barn på to år.

Sommeren 2018 ble han tatt for oppbevaring av 22 800 tabletter 2 mg Rivotril som inneholder det narkotiske virkestoffet klonazepam. Av dommen går det frem at han i tre måneder frem til tidspunktet for pågripelsen også hadde solgt minst 7000 tabletter Rivotril.

La kortene på bordet

Domfelte valgte å legge kortene på bordet i første avhør og gi politiet tilgang til hans krypterte e- post. .

Tablettene hadde mannen hentet i en leilighet på Skøyen i Oslo noe tid forut.

Retten fant det etter en samlet vurdering at overtredelsene må anses for å være grove i lovens forstand med tanke på mengden Rivotril-tabletter og domfeltes aktive rolle ved både frakt av tablettene fra Oslo til Trondheim og salg i Trondheim av hele 7 000 tabletter.

Gammel gjeld

Tiltalte var i jobb da hendelsene fant sted, og han oppgir selv at han ikke har noe narkotikaproblem.

I skjerpende retning ble det lagt vekt på at mannen tidligere er domfelt fem ganger for overtredelser av narkotikalovgivningen – blant annet for kjøp av nesten fem kg hasj som skulle fra Oslo til Kristiansund.

I formildende retning la retten vekt at tiltalte ga en uforbeholden tilståelse og at tiltalte selv fortalte politiet om salget av tabletter, og at han gav politiet tilgang til sin krypterte mail, såkalt protonmail, og med dette gav politiet bevis og informasjon om andre involverte.

Saken har også frembragt  ett av flere viktige bevis for domfellelsen av en av bakmennene i en større Rivotril-sak. Tiltaltes samarbeid med politiet har medført at han sommeren og høsten 2018 skal ha blitt utsatt for trusler, blant annet truet med at hans daværende samboer ville bli kidnappet.

Fikk redusert straff

Etter en samlet vurdering fant retten at mannen  bør gis en reduksjon i straffen på ca. 30 prosent – til fengsel i ca. 1 år og 11 måneder slik som aktor har påstått. Varetektsfradraget utgjør 30 dager, jf. straffeloven § 83

Et sentralt spørsmål i saken er om det kan eller bør reageres med noe annet enn ubetinget fengsel fordi tiltalte har den faste omsorgen for sønnen på to år, ifølge retten.

Retten fant det klart at samfunnsstraff ikke var aktuelt, da de allmennpreventive hensyn talte imot dette. I tillegg må det legges vekt på at siktede tidligere er dømt for lignede forhold, påpekte retten.

Utsatt for trusler

På bakgrunn av tiden som er gått siden de straffbare forhold ble begått, på grunn at tiltaltes uforbeholdne tilståelse og samarbeid med politiet og det faktum at han ble utsatt for trusler som følge av dette samarbeidet, sammenholdt med hensynet til barnet på to år, har retten derimot kommet til at elleve måneder av straffen bør gjøres betinget med en prøvetid på tre år, jf. straffeloven § 34. Prøvetiden settes til tre år da tiltalte først skal sone ett år i fengsel.

Straffen ble dermed satt til fengsel i ett år og elleve måneder, hvorav elleve måneder gjøres betinget med en prøvetid på tre år. Varetekt kommer til fradrag med 30 dager.