Da er det bestemt etter flere tiår med diskusjoner: Her bygges godsterminalen

Nyheter: Så er det endelig bestemt, etter flere tiår med diskusjon, ny godsterminal for Trondheimsområdet skal plasseres på Torgård. Og det åpnes for byggestart for ny Sluppen bru i 2019. Samferdselskomiteens flertall innstiller på dette i dag.

Det er de fire borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, flertallet i Samferdselskomiteen på Stortinget, som har kommet frem til disse konklusjonene.

Endelig behandling av Nasjonal Transportplan, NTP, skjer mandag 19. juni. Ettersom de samme partiene har flertall også i Stortinget, er dermed resultatet gitt både når det gjelder godsterminalen og ny Sluppen bru.

Diskusjon i årevis

Diskusjonen om lokalisering av ny godsterminal har pågått så lenge at mange ikke vil huske når den tok til. I årenes løp har rundt 20 alternativer blitt hentet frem og vurdert, fra stranda ved Hell i Stjørdal til Øysand i Melhus. For to-tre år siden ble det bestemt at terminalen skulle plasseres sør for Trondheim og ikke nødvendigvis ved havn.

Men det er først nå det endelig er klart at den blir bygd på Torgård.

Valget er ikke unaturlig ettersom en rekke distributører eller samlastere allerede har etablert seg i området, etter at en større del av Torgård ble frigitt av miljøvernminster Erik Solheim for utbygging til næringsformål for noen år siden.

60.000 færre vogntog

Komiteens flertall er tilfreds med at det endelige valget nå er tatt slik at næringslivet i Trondheim og de omkringliggende kommunene kan planlegge ut fra dette. Flertallet viser til at en flytting vil gi nærhet til de fleste samlasterne i regionen og dermed bidra til at mer gods kan flyttes fra vei til jernbane.

En godsstrømsanalyse gjennomført av Logistica for Sør-Trøndelag fylkeskommune antyder at en ny godsterminal kan bidra til overføring av gods tilsvarende 60.000 vogntog i året.

Komiteens beslutning betyr at det er første byggetrinn som nå kan påbegynnes på Torgård. Dermed vil man i en periode måtte nøye seg med en såkalt sekketerminal. Dette betyr at man må rygge inn godstogene fra Heimdal stasjon, losse og laste, for deretter å kjøre ut igjen. Den samlede planen for ny godsterminal på Torgård innebærer en tunnel gjennom Vassfjellet for å unngå rygging. Men dette vil nå utstå til det er penger til en utvidelse. Mange har fryktet at det vil ta uforholdsmessig lang tid å få tunnelen på plass.

Byggestart i 2023

Det er satt av 1,8 milliarder kroner til ny godsterminal i NTP, av en samlet pott på 18 milliarder til såkalt godsforbedrende tiltak. Pengene er tilgjengelige i andre periode av NTP, det vil si fra 2023. En del vil gå til utbedring av området fra Heimdal stasjon og til spor under ny E6 som er under bygging. Nå vet man at det blir godsterminal på Torgård og kan dermed gjøre de nødvendige tiltak for nye spor under europaveien.

Venstres kommunalråd Jon Gunnes sier at det viktigste nå er å komme fort i gang slik at Brattøra kan frigjøres. Dette er også konkret nevnt i komiteens innstilling. Et stort areal i Trondheim sentrum, like ved etablerte kollektivknutepunkt som sentralbanestasjonen, vil bli frigjort og følgelig legge til rette for en omfattende og miljøvennlig byutvikling.

Gunnes har vært i kontakt med lokale representanter for de tre øvrige partiene og samtlige stiller seg bak komiteens innstilling.

Åpner for forskuttering på Sluppen

Dette gjelder også ny Sluppen bru. Prosjektet med tilførselsveier er priset til ca. 1,15 milliarder kroner. Dette betyr at Finansdepartementet vil kreve en ekstra kvalitetssikring. Grensen for dette går ved en kostnad på 750 millioner. Den ekstra runden vil ta om lag et halvt år, slik at byggestart ikke kan forventes før i 2019.

Gunnes sier at alle lokale vedtak i forbindelse med ny bru er gjort, og søknad om forskuttering er sendt. Nå åpner formuleringen fra komiteen at dette kan skje.

Penger i NTP er tilgjengelige i andre periode, men forskuttering i fire-fem år gjør det mulig med tidligere byggestart. Dette vil koste bilistene i Trondheim 100-150 millioner kroner ekstra.

Gunnes forsvarer dette med et ny Sluppen bru er et av de viktigste miljøtiltakene i Trondheim. Han regner med at mange bilister vil velge Omkjøringsveien fremfor Midtbyen når de skal kjøre fra øst til vest og motsatt.