Dette er reglene som gjelder nå

Nyheter: Dette ble vedtatt under formannskapsmøtet torsdag:

I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jfr. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar formannskapet vedlagte forskrift på vegne av Trondheim bystyre.

Forskriften trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend og gjelder til og med 07.09.2021.

1. Formannskapet vedtar å innføre følgende påbud:

a. Påbud om at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst

b. Påbud om bruk av munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentlig transportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der man ikke kan holde minst en meters avstand. Det gis fritak for personer som av medisinske hensyn ikke kan benytte munnbind. Detaljert ordlyd i vedlagte forskrift

c. Påbud om bruk av munnbind i drosje, både av sjåfør og passasjerer over 12 år.

2. Formannskapet vedtar å innføre følgende sterke anbefaling:

Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte som må benytte kollektivtransport til arbeid kan jobbe hjemmefra så langt dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

3. Øvrige anbefalinger vedtatt av formannskapet 22. juni 2021 videreføres

a. Det anbefales minimum 2 meters avstand mellom personer som trener på treningssenter.

b. Det anbefales å begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole).

Tilleggsforslaget om vaksinering som fikk enstemmig tilslutning: Formannskapet ber kommunedirektøren igangsette vaksinering av 16- 17 åringer i Trondheim med en gang. Kommunedirektøren bes vurdere om vaksineringen kan gjennomføres på den enkelte skole av helsesykepleier.

Dette er hele forskriften

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Trondheim kommune.

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim kommune v/formannskapet 26. august 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, § 4-1 første leddbokstav a, jf. kommunens delegeringsreglement punkt 4.37.

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune.

§ 3 Servering og skjenkesteder

Alle serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf.smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 4 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, studiesteder og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter. Passasjerene skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av drosjen. Plikten til å bruk munnbind gjelde tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i drosjen. Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur eller idrettsaktiviteten.

§ 5 Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 6 Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 7 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jfr. smittevernloven § 8-1.

§ 8 Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring og varer til og med 07.09 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.