Etter flere tiår med diskusjoner gikk Jernbaneverket (JBV) i januar inn for Torgård som ny godsterminal for trondheimsregionen.

Estimert kostnad er 6,7 milliarder. – Urealistisk, mener grunneierne.

– Med tanke på de vanskelige grunnforholdene og massene som må flyttes vil prislappen lett kunne bli vesentlig høyere.

Kritisk

Vi møter ekteparet Stig Morten og Gunn-Solveig Molde og Alf Ketil Nygård på slektsgården til Gunn Solveig på Torgård. Her har det vært drevet gårdsdrift i flere generasjoner. Nå står gården i fare for å bli jevnet med jorda.

– At det er behov for ekspropriasjon når infrastruktur skal bygges ut har jeg forståelse for. Det vi reagerer på er selve prosessen rundt utredningene og kostnadsoverslaget man opererer med, forklarer Gunn Solveig Molde.

Image with visual paralax effect

Engasjement

For når det politiske og folkelige engasjementet har vært stort rundt en eventuell godsterminal på Søberg i Melhus har det vært stille rundt Torgård. Noen lokalpolitikere har imidlertid vært på befaring.

-Felles for dem som faktisk har besøkt området er at man har blitt overrasket over områdets beskaffenhet, de faktiske konsekvensene av å velge Torgård som lokalisering og hva en godsterminal i realiteten kan komme til å koste. Men det kan virke som om noen har visket noen ord i øret på våre folkevalgte og sagt at dette ikke er noe som skal røres ved.

– Mener dere at lokalpolitikere i Trondheim har blitt «instruert» til å stille seg positiv?

– Det har vi ikke belegg for å si, men det er langt mellom hva enkelte av politikerne sier privat og hvordan de stemmer i Bystyret.

Grunnforhold

Torgård ligger i følge NVEs aktsomhetskart ved en massiv kvikkleirelomme. Grunnundersøkelsen som har blitt gjort er i følge grunneierne sparsommelige.

– Multiconsult har ifølge egen boreplan utført 6 boringer for hele traseen fra Heggstadmoen til tunnelpåslag i Vassfjellet. Denne typen overfladisk undersøkelse kan ikke på noen måte gi et korrekt bilde av grunnforholdene i et så stort område eller tjene som beslutningsgrunnlag.

Betenkelig

Grunneierne mener det er betenkelig at JBV tillates å utsette en grundig utredning til etter at en beslutning om lokalisering er tatt.

– Kommunen stiller strenge krav til eksisterende tiltak, som sammenlignet med en godsterminal er beskjedne med tanke på grunnforhold, vannkilde og kulturlandskap. Vi finner det betenkelig at JBV ikke må forholde seg til samme krav.

Kostnad

Grunneierne mener man ved å velge Torgård derfor vil gå på en milliardsmell.

– Når det gjelder Søberg på Melhus ble alle mulige kostnader tatt med i regnestykket. Når det gjelder Torgård er det for eksempel vanskelig å finne kalkyler for hva det vil koste å fjerne overskuddsmassene som må bort for å kunne gjøre området byggeklart. Med tanke på hvor mange millioner m3 masse som må kjøres bort er det en ganske vesentlig kostnad.

Strategi

Grunneierne mener underbudsjetteringen er en bevisst strategi.

– Så lenge differansen i kostnadsrammen mellom Søberg og Torgård kun er estimert til å være 2 milliarder slik JBV skisserer vil det være relativt uproblematisk å gå inn for Torgård. Om det faktiske regnestykket ble presentert vil saken uten tvil stille seg annerledes. Spørsmålet er om det ville vært mulig å gå inn for et alternativ som blir mange milliarder dyrere enn JBVs estimat.

DETTE ER GRUNNEIERNES ANKEPUNKTER:

  • Planlagt tunnel går gjennom en steinressurs som av NGU er klassifisert som nasjonalt viktig. En eventuell tunnel vil hindre utnyttelsen av flere millioner tonn stein.
  • Deler av området brukes i dag til mottak av overskuddsmasser fra byutviklingsprosjekter. I følge MEF er årlig deponeringsbehov i Trondheim 1,7 millioner m3, ikke medregnet utbygging av vei og bane. Det er allerede mangel på egnede deponier. En terminal på Torgård vil fylle opp eksisterende deponier og utløse et prekært behov for å hasteregulere nye.
  • Terminalen vil ha negative konsekvenser for Gjesmokilden som i dag driftes av Leinstrand Vassverk. Kilden blir liggende under jernbanesporet og vil derfor bli umulig å utnytte som drikkevann.
  • Øvrige konflikter/bakdeler er grunnforhold, viltkorridor, overbelastning av lokalveinett, komplikasjoner/hindringer i forhold til utbygging av E6