27850 mulige brudd på loven ved St. Olavs

Nyheter: Så langt i år har helseforetakene registrert 491.000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge helseminister Bent Høie. Tallet kan bli det høyeste på flere år.

– De absolutte tallene er store, men tall fra blant annet Helse vest viser at antallet mulige brudd har ligget jevnt på litt over to prosent av vaktene siden 2014. Dette nivået ble ansett som lavt av Arbeidstidsutvalget da de vurderte tallene fra 2014 i sitt utredningsarbeid i 2015, sier helseminister Bent Høie (H).

Han har sendt en omfattende oversikt til Stortinget over mulige arbeidsmiljølovbrudd på landets fire helseforetak så langt i 2019. Totalt er det snakk om 491.082 lovbrudd.

Tallene er registrert ved utgangen av oktober, med unntak av for Helse vest, som ble registrert i slutten av november.

Legger man til grunn at det vil skje like mange lovbrudd i årets to siste måneder som resten av året, vil antallet lovbrudd nå 580.000, noe som er det høyeste antallet på minst fem år.

Totalt antall lovbrudd var på 469.000 i 2016, 429.000 i 2017, og 526.000 i 2018.

Tallene gjelder for alle yrkesgrupper ved sykehusene, med unntak av legene, siden de er unntatt fra arbeidsmiljøloven gjennom sine tariffavtaler.

Konflikt med forsvarlig behandling

Mesteparten av lovbruddene så langt i år dreier seg om at ansatte ikke får nok arbeidsfri før vakten sin. Det skyldes ofte at de kan få utrykninger på hjemmevakter.

– Dette medfører at hviletiden mellom arbeidsperiodene blir kortere enn hva lov og avtaleverket fastsetter, forklarer helseministeren.

Høie beskriver lovbruddene slik i sitt brev til Stortinget:

«Praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene viser at det kan oppstå situasjoner hvor hensynet til pasienter kommer i konflikt med det å overholde arbeidsmiljølovens bestemmelser. Lederne må i slike situasjoner alltid prioritere hensynet til pasientene.»

Han påpeker at alternativet er å bryte helselovens påbud om forsvarlig pasientbehandling.

– Det må likevel erkjennes at det gjøres mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene hvor man ikke står i denne tilspissede situasjonen, skriver Høie i brevet, som er et svar på et skriftlig spørsmål fra ArbeiderpartietsTellef Inge Mørland.

Flere brudd på hver hendelse

Høie understreker at departementet har stilt krav til helseregionene om rutiner for å unngå brudd på loven.
– Jeg oppfatter at helseforetakene bruker store ressurser på dette arbeidet og at de gjennomfører et betydelig forbedringsarbeid, skriver han.

Han påpeker også at avvik i arbeidsplansystemet ved sykehusene ofte genererer flere mulige brudd på flere arbeidstidsbestemmelser samtidig.

– Dette fører til at det registreres så mange som ti avvik på én hendelse. I gjennomsnitt medfører et brudd på arbeidstidsbestemmelsene på én vakt, til to registrerte brudd på bestemmelsene, ifølge departementet.

Fakta om brudd på arbeidsmiljøloven ved sykehusene

Så langt i år er det registrert nærmere en halv million brudd på arbeidsmiljøloven ved norske sykehus. Tallene fordeler seg slik:
Helse Midt-Norge:
Registrerte mulige lovbrudd ved utgangen av oktober.
Helse Møre og Romsdal: 42.025
Helse Nord-Trøndelag: 13.497
St. Olavs hospital: 27.850
Totalt: 83.372
Helse nord:
Registrerte mulige lovbrudd ved utgangen av oktober.
Finnmarkssykehuset: 14.764
Helgelandssykehuset: 12.441
Nordlandssykehuset: 23.867
Universitetssykehuset Nord-Norge: 52.841
Totalt: 103.913
Helse vest:
Registrerte mulige lovbrudd ved slutten av november.
Helse Bergen: 23.909
Helse Stavanger: 33.421
Helse Fonna: 12.670
Helse Førde: 11.952
Totalt: 83.273
Helse sør-øst:
Registrerte mulige lovbrudd ved utgangen av oktober.
Akershus universitetssykehus: 27.009
Oslo universitetssykehus: 52.958
Sunnaas sykehus: 365
Sykehuset i Vestfold: 10.134
Sykehuset Innlandet: 37.477
Sykehusapotekene 427
Sørlandet sykehus: 20.534
Sykehuset Telemark: 17.892
Sykehuset Østfold: 18.659
Sykehuspartner: 1.705
Vestre viken: 33.364
Totalt: 220.524
Totalt for hele landet: 491.082
(Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet).