30. november 2017 11:06

SSB spår lavere boligpriser og dobling av renta

TRONDHEIM 20081031:
Div illustrasjonsbilder med norske pengesedler og mynter. Økonomi. Sedler. Forbruk. Utgifter. Inntekter. Lønn. Gjeld. Lån. Forbrukslån. Boliglån. Sparing. Penger.
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Fallende boligpriser bidrar til å dempe oppgangen i norsk økonomi. SSB tror renta vil holde seg rekordlav lenge, men trolig dobles innen utgangen av 2020. 

I sin rapport om utsiktene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2020 peker Statistisk sentralbyrå (SSB) på høyere vekst internasjonalt og tegn på en moderat konjunkturoppgang.

SSB ser for seg at Norges Bank vil heve renten fra dagens nivå på 0,5 prosent først godt ut i 2019, og at den deretter vil stige gradvis. Renta har ligget på dette nivået helt siden mars 2016.

– Hvis våre antakelser slår, til vil pengemarkedsrenten ha kommet opp i 1,2 prosent i 2020 som årsgjennomsnitt, konkluderer SSBs økonomer.

Høyere boligpriser i 2019

Boligprisene har falt i år, og fallet vil fortsette langt ut i 2018. Ved utgangen av 2018 mener SSB at boligprisene vil være knapt 10 prosent lavere enn nivået i første kvartal i år.

– Etter hvert som tilbudet av boliger blir lavere, samt at konjunktursituasjonen bedres ytterligere, vil utviklingen i boligmarkedet snu til moderat oppgang fra 2019 i våre prognoser, fastslår SSB.

Samtidig mener SSB at årsgjennomsnittet for krona vil bli noe sterkere i 2017 enn i fjor, og at den vil fortsette å styrke seg moderat i årene som kommer.

Fallende ledighet

Når det gjelder arbeidsledigheten viste de siste tallene i SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) at ledigheten har falt til 4,0 prosent etter en topp på nesten 5 prosent i midten av 2016. Og ledigheten skal fortsette ned.

SSB viser til at vi nå befinner oss i en motsatt situasjon fra tidligere. Ledigheten synker ikke lenger som følge av at arbeidsstyrken er krympet, men isteden som en følge av at sysselsettingsveksten er sterkere enn veksten i arbeidsstyrken.

– Som årsgjennomsnitt venter vi at ledigheten vil bli 4,2 prosent i 2017 for deretter å reduseres gradvis til 3,7 prosent i slutten av prognoseperioden.

Økte oljeinvesteringer

SSB peker dessuten på at investeringene i olje og gass bidrar til å trekke opp veksten. Oljeprisen har på rundt to år steget fra et bunnivå på om lag 30 dollar fatet, til i overkant av 60 dollar i dag.

I kombinasjon med bedrede internasjonale konjunkturer og lavere investeringspriser, borger det for økte oljeinvesteringer.

– Investeringsplanene til petroleumsselskapene bekrefter dette bildet. Det planlegges spesielt for økte investeringer på Johan Sverdrup-feltet. I tillegg ventes det at flere planer for utbygging og drift skal leveres inn til myndighetene den nærmeste tiden. Den svake utviklingen i oljeinvesteringene siden 2013 ser derfor nå ut til å snu til ny oppgang, konkluderer SSB.

Varekonsum

Videre mener SSB at veksten i varekonsumet vil ta seg videre opp framover, etter en liten nedgang i tredje kvartal.

– Fortsatt lave renter og økende realinntektsvekst bidrar til dette. Selv om den svake utviklingen i boligprisene virker dempende, venter vi at konsumveksten vil øke til om lag 3 prosent i 2020.

(©NTB)