13. oktober 2017 16:00

Økte bevilgninger gir milliarddryss til utbygging, vedlikehold og «smarte» veier

Statens vegvesen vil de neste årene bruke rundt 200 milliarder kroner på utbygging, vedlikehold og intelligente transportsystemer.

Vegvesenet sendte fredag sitt handlingsprogram for perioden 2018–2023 ut på høring. Bevilgningene til veiformål totalt blir i gjennomsnitt 40 milliarder kroner i året, inkludert Nye Veier AS, noe som er 18 prosent over nivået i 2017. Planen kan sies å reflektere regjeringens kåring av vei og samferdsel som én av vinnerne i statsbudsjettet torsdag.

– Dette er et viktig dokument om hvordan Nasjonal transportplan følges opp på riksveiene de neste årene, sier direktør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Smarte veier

I tillegg til å dekke tradisjonelle veiformål retter Vegvesenet også blikket mot framtiden. Etaten vil satse en halv milliard kroner på såkalte intelligente transportsystemer. Dette dreier seg om teknologi som utnytter effektiv datautveksling mellom kjøretøyer og mellom kjøretøy og vei.

– Som myndighet for vei og trafikk må vi arbeide med alle spørsmål som reiser seg om lovverk, data, personvern og standardisering. Vi skal iverksette piloter som viser hvordan ny teknologi kan effektivisere transportsystemet, sier Gustavsen.

Trass satsingen på intelligente transportsystemer går de store summene til mer tradisjonelle prosjekter.

49 store veiprosjekter

De store postene blir blant annet utskifting av tunneler og utbedring av bruer, samt utbygging av 49 store veiprosjekt. Dette er prosjekter som hver har en kostnadsramme på over 500 millioner kroner.

Den samlede statlige rammen til investeringer er på om lag 90 milliarder kroner, og i løpet av seksårsperioden vil rundt 104 kilometer firefeltsvei stå ferdig. I tillegg vil omkring 280 kilometer riksvei få midtoppmerking, og midtrekkverk etableres på om lag 61 kilometer to- og trefeltsvei, opplyser Statens vegvesen. Det vil også blir brukt en betydelig del av potten på å utbedre 200 tunneler på riksveinettet de kommende årene.

Vegvesenet legger opp til å bruke 410 millioner på å sluttføre utbyggingen av korridoren til Vestlandet, E16 over Filefjell, i perioden. Etaten vil også bruke 156 millioner på å sluttføre utbyggingen av E6 vest for Alta i Finnmark.

Miljøvennlig bytransport

Vegvesenet opplyser at de nye prosjektene i perioden vil gi en samlet reduksjon i klimautslippene fra biltrafikken i størrelsesorden 40.000 tonn CO2-ekvivalenter i året. Utslippene knyttet til anleggsarbeid er beregnet til 430.000 tonn totalt.

– Vi samarbeider med utbyggere, leverandører og forskningsmiljøer for å få ned utslipp fra utbyggingene, sier Gustavsen.

Planen har også andre grønne satsingsområder, blant annet en dreining mot miljøvennlig transport i byområdene, samt 1,7 milliarder kroner til tiltak for gående og syklende.

Handlingsprogrammet ble fredag sendt til alle fylkeskommunene og de største bykommunene.

(©NTB)