14. november 2017 16:11

Nav utbetaler dagpenger uten å sjekke om mottakerne oppfyller kravene

Riksrevisjonen reagerer på at Nav-kontorene de har snakket med, ikke sjekker om dagpengemottakere oppfyller kravene til å være reell arbeidssøker.

Dagpenger skal erstatte tapt inntekt som følge av arbeidsløshet. For å få dagpenger må man være såkalt reell arbeidssøker, noe som innebærer at man er villig til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i landet. Riksrevisjonens siste rapport påpeker at Nav utbetaler dagpenger uten å sjekke om disse kravene er oppfylt.

– Vi konstaterer at Arbeids- og velferdsetatens behandling av dagpengesaker ikke har god nok kvalitet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Stør økning

Antall dagpengemottakere økte med 13 prosent fra 2015 til 2016, fra 67.100 til 75.800 mottakere. I fjor utbetalte Arbeids- og velferdsetaten 15,45 milliarder kroner i dagpenger.

Ifølge Dagens Næringsliv har Riksrevisjonen sett på 96 saker der de har funnet at saksbehandlere ikke sørger for at krav er oppfylt. Foss reagerer på at det ikke er sikret at disse pengene har gått til folk som har rett til dagpenger. Økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen i Nav nyanserer situasjonen i en epost. Han påpeker at flere av de 96 sakene omfatter personer som er deltidsledige og permittert, og at det derfor er vanskelig å stille krav om at de skal flytte for å få seg annen jobb.

– En Nav-veileder må bruke skjønn og ta hensyn til lokale forhold før de krever at en arbeidssøker skal flytte til en annen del av landet. En beslutning om å flytte hele husholdningen kan for eksempel innebære at en må selge bolig med tap, skriver Axelsen.

Feilbehandling

Riksrevisjonen konstaterer også at Arbeids- og velferdsetaten ikke har tilstrekkelig saksbehandlingskvalitet, noe som også kan føre til at søknader om dagpenger feilaktig blir avslått. Av 170.000 dagpengesøknader i 2016 ble rundt 63.000 søknader avslått, hele 37 prosent. 9.400 personer påklaget dagpengevedtak, og over halvparten av de påklagede vedtakene ble omgjort.

– Det har vært varierende praksis mellom fylkene som skyldes ulik kapasitet ved Nav-kontorene og forskjeller i veiledernes kompetanse. I løpet av året skal alle fylkene ha gjennomført kompetanseheving som skal gjøre veilederne tryggere og tydeliggjøre handlingsrommet deres, ifølge Axelsen.

Et siste poeng fra Riksrevisjonen er at Nav ikke fanger opp at en stor andel av dagpengemottakerne har inntekt de ikke oppgir. Ved et Nav-kontor ble det våren 2016 kontrollert hvor mye dagpengemottakere i kommunen egentlig jobbet. Da ble det funnet avvik i 72 av 210 dagpengesaker mellom hva den arbeidssøkende hadde oppgitt på meldekortene og hva arbeidsgiver hadde innrapportert.

(©NTB)