1. desember 2017 10:33

Muslimske trossamfunn vokser, mens det blir færre kristne

I dag er 153.000 muslimer i Norge registrert som medlemmer i islamske trossamfunn, en økning på 3,3 prosent siden i fjor.

Medlemstallet i muslimske menigheter her i landet har økt med 26,6 prosent de siste fem årene, viser tall Statistisk sentralbyrå la fram fredag. De siste ti årene er medlemstallet mer enn doblet, i 2006 var tallet 72.000.

Islam er dermed den nest største religionen i Norge målt i antallet registrerte medlemmer. Denne gruppen utgjør i dag 2,9 prosent av befolkningen, opp fra 2,8 prosent i fjor.

Færre kristne

Samtidig mister de kristne trossamfunnene utenfor Den norske kirke medlemmer. Ved årsskiftet hadde de 340.000 medlemmer. Det er en nedgang på om lag 10.000 personer, tilsvarende 3 prosent, fra året før.
Fallet skyldes særlig Svenska Margaretaförsamlingen som har gått ned fra om lag 22.000 til 10.000 medlemmer på ett år – en nedgang på hele 56 prosent.

Medlemsfallet skyldes at Kulturdepartementet fra 1. januar i år krevde at de nordiske folkekirkene må kontakte alle de har i sine medlemsregistre og spørre dem om de ønsker å stå som medlemmer i filialene i Norge. Konsekvensen var også at den finske menigheten i Norge falt fra 4.100 medlemmer i 2015 til 1.300 ved årsskiftet. Den islandske menigheten hadde 6.800 medlemmer i 2015, men bare snaut 1.100 ved årsskiftet.

Tallet på medlemmer i Human-Etisk Forbund var 89.400 ved årsskiftet. Det er en økning på 2.500 medlemmer fra året før.

Det er bare registrert 769 medlemmer i jødiske trossamfunn i Norge i dag, viser SSB-tallene, noe som er én person mindre enn i fjor.

Flere katolikker

I alt var det per 1. januar 2017 619.000 nordmenn som tilhører tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (DNK), noe som utgjør 11,7 prosent av befolkningen. Det er 3.000 færre enn i fjor.
Blant menighetene som vokser, står den Den romersk-katolske kirken i Norge i en særstilling med 152.000 medlemmer, 7.000 flere enn året før.

Det er rundt 17.300 registrerte buddhister i Norge, nesten 8 prosent færre enn i fjor. Antallet hinduer ligger på knapt 9.000, som er det samme som i fjor.

Ved siden av katolikkene står Den ortodokse kirken for den største veksten i medlemstall de siste årene. Medlemstallet ligger i dag på rundt 22.000, mer enn en dobling siden 2012.

Færre muslimer i Oslo

Tendensen hos andre kristne samfunn og menigheter utenfor Den norske kirke er at de ikke holder tritt med folketallsveksten, og dermed utgjør de en stadig lavere andel av befolkningen. Norske pinsemenigheter har for eksempel drøyt 39.000 medlemmer, et tall som har vært stabilt i flere år.
I Oslo er 8,7 prosent av innbyggerne medlem i et islamsk trossamfunn, i fjor var andelen 9,1 prosent. Like mange, 8,7 prosent, er medlem i kristne menigheter utenfor DNK. Knappe 3 prosent av folk i hovedstaden er medlem i Human-Etisk Forbund.