7. september 2017 10:58

Fortsatt fall i boligpriser, men oppsving i økonomien

SSB venter at den svake utviklingen i boligprisene vil fortsette gjennom 2018, for deretter å flate ut. Samtidig ventes et svakt oppsving i økonomien for øvrig.

I 2020 regner Statistisk sentralbyrå (SSB) med at boligprisene vil være på om lag samme nivå som i 2016, ifølge byråets prognoser for de nærmeste årene.

– Den lave renten og et ventet fall i boliginvesteringene bidrar til at reduksjonen i boligprisene ikke blir større, skriver byrået, som torsdag la fram sitt syn på utsiktene for norsk og internasjonal økonomi de kommende årene.

SSB skriver at omslaget i boligmarkedet må sees i sammenheng med det rekordhøye nivået på boligbyggingen de siste årene, endringer i boliglånsforskriften og ikke minst det høye nivået prisene var kommet opp på før omslaget.

I løpet av de tre siste årene har boligprisene økt med hele 20 prosent.

Tror på oppsving i krabbefart

SSB tror for øvrig på et oppsving i norsk økonomi de neste årene, men understreker at det kommer til å gå i «krabbegir».

– Lave renter og høy vekst internasjonalt bidrar til oppsvinget, mens sterkere krone og lavere boligbygging demper veksten, heter det i analysen.

En ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone og kraftig vekst i boligbyggingen har bidratt til omslaget, slår SSB fast. Samtidig understrekes det at noen av disse verktøyene ikke vil virke like positivt i tiden framover.

– Rentene blir forblir derimot lave i lang tid og bidrar dermed til oppsvinget. Etter hvert vil også petroleumsinvesteringene bidra positivt.

Bedring for oljeprisen

Det vises til at nedgangen i Norge de siste årene har vært drevet fram av fallet i oljeprisen.

– Ved inngangen til 2016 var oljeprisen nede i 30 dollar fatet, men gjennom 2016 steg oljeprisen tilbake til rundt 50 dollar fatet. I tillegg indikerte framtidsmarkedet at oljeprisene skulle videre oppover, heter det i presentasjonen av prognosene.

(©NTB)