De siste dagene har Høyre trappet opp valgkampvirksomheten, blant annet med gatestands i helgen, og under Olavsfestdagene denne uka. I oppstarten har Trondheim Høyre samkjørt valgkampen med Oslo-partiet og Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat for Høyre i Oslo.

– Du kan skrive at han er her på opplæring, spøker Skjøtskift.

I 10 punkter forteller Skjøtskift her hvordan Aps ”utstillingsvindu” for rødgrønn politikk skal knuses ved høstens valg.

– Mange velgere har ved valgkampstart vært opptatt av både skole, eldreomsorg og byutvikling og klimavennlige miljøtiltak. Det siste er et gjennomgående emne i mange av punktene Høyre vil sikre valgseier med, sier hun.

Her er Skjøtskifts 10 gode grunner til at Høyre i høstens valg skal kunne klare å kaste Rita Ottervik ut av ordførerkontoret.

1. Styring og åpenhet

”Høyre vil ta tilbake styringen over byens utvikling. Folk er opptatt av byen sin, og blir bekymret når ting går galt”, sier Skjøtskift, som første punkt på valgmenyen.

– Javel, hva bekymrer folk og hva mener du med at ting har gått galt?

Skjøtskift viser til Økokrims etterforskning av Trondheims politikere under mistanker om korrupt virksomhet, og da mener hun ikke sine egne partifeller eller andre på borgerlig side.

– Såvidt jeg vet er det ingen i Høyre eller på borgerlig side som det har vært grunn til å granske.

Samrøre-sakene som Adresseavisen har avdekket, er senere henlagt etter bevisets stilling, men det er ikke nok for Skjøtskift. Hun mener mistanken om korrupsjon og ukultur blant de som i 16 år har styrt byens utvikling, er mer enn nok til å argumentere for å sikre et skifte.

Trondheim Spektrum på Nidarø trekker Høyre frem som et annet eksempel på elendig byutvikling.

– Det er reist et for stort bygg på et for lite område, og med bare en eneste tilførselsvei. Dårlig planlegging, men tabben er irreversibel, for bygget står jo der nå.

2. Nytt i havna

Høyre ønsker nytenkning om arealpolitikken og vektlegger særlig det partiet mener bør bli planen for Nyhavna, men understreker også problematikken rundt bruken av dyrkbar mark, som i årevis har vært omdiskutert i Trondheim: 

– Byen har hatt en voldsom vekst utover i byens utkanter, og underlagt seg stadig større områder. Høyre mener at vi må bygge og utvikle byen innover, som Skjøtskift uttrykker det. Da peker hun på Nyhavna som et godt eksempel på at det er rom for nettopp det.

– LO er i mot utbygging i dette området, og det har i 16 år medført at Ap har slept beina etter seg, og forhindret at tidligere industriområder kan gjenoppstå som attraktive til annen bruk, påstår Skjøtskift, som får støtte av Eirik Lae Solberg, i det han som kandidat til byrådsledervervet i hovedstaden viser til utviklingen av prosjektet Fjordbyen under borgerlig ledelse i Oslo.

– Vi kvittet oss med arealbruken fra en svunnen fortid, og fremskyndet en utvikling med moderne bruk av havneområdene, sier Solberg.

– Nedre Elvehavn, Solsiden og utviklingen i Ila, er vel eksempler på nettopp det dere snakker om, så omdanning av tidligere havneområder og industritomter til nye formål, representerer vel ikke akkurat noe nytt i Trondheim heller?

– Jo, men sittende regime har konsekvent nektet å gjøre noe aktivt i Nyhavna, som er et mye større område enn de du nevner. Nedre Elvehavn rommer vel rundt 1200 boliger. I Nyhavna kan det tilrettelegges for rundt 5000 boliger, og slik kan det akterutseilte havneområdet i byens indre bli en helt ny bydel. Ap har ikke gjort noe særlig med den saken, og i alle fall ikke nok.

3. Misforstått om miljø

Hvis Høyre og borgerlig side får overta etter valget vil Skjøtskift kutte kostnader, og sikre at det ikke kommer enda flere nye ordninger med bompenger.

– Det fremmer ikke bymiljøet å be folk betale for å kjøre til byen med bil, og kanskje fremfor alt stanse prosjektet sittende bystyre har planlagt i Elgsetergata. Planen er å anlegge nye midstilte bussfelt i en lengde på en drøy kilometer. et prosjekt Høyre fastslår at er kostnadsberegnet til 750 millioner kroner.

– Slike bussfiler i midten er trafikkfarlige, det blir dyrt, og det er ikke et godt miljøtiltak, hevder Skjøtskift.

4. Styrke skolen

– Vi vil ha en kraftsatsing på skole, løfte nivået. Vi vil ha inn flere lærere, og øke deres kompetanse og kunnskap gjennom mer videre- og etterutdanning.

Skjøtskift trekker frem en av de sakene som har opprørt mange:

– Trondheim er blinket ut som en ” realfagskommune” av regjeringen utpekt til byen der realfag skal ha en spesiell plass i skoleverket. Så foreslår regjeringen en landslinje i videregående skole spesielt for dette. Ap og det sittende flertallet i bystyret vender tommelen ned for forslaget, med begrunnelsen om at her i Trondheim skal alle være like gode i realfag.  Det er ikke til å forstå at de rødgrønne har stemt ned forslaget om å etablere en landslinje, i det som er landets teknologihovedstad, med tradisjon for å fostre forskere i verdensklasse og flere Nobelprisvinnere.

– Hva får Høyre til å mene at ikke Ap og de rødgrønne har samme målsettinger?

– Ap har gjennom år ikke vist evne til annet enn en middelmådig satsning.

Høyre fremstiller seg som ”kunnskapspartiet”, og Skjøtskift viser til at Trondheim under rødgrønt styre ikke kan vise til annet enn det undersøkelser har bekreftet: Trondheim scorer midt på treet når det gjelder kvalitet på skolen.

5. Private barnehager

Høyre tror velgerne vil kunne velge nytt regime i byen på grunnlag av barnehage-situasjonen:

– Brukerundersøkelser viser at 11 av de 13 beste barnehagene i byen er privatdrevet, sier Skjøtskift.

Det er bare få dager siden en undersøkelse blant foreldre bekreftet dette, og i følge Høyres ordførerkandidat har underskelser utført av utdanningsdirektoratet bygget opp under det samme:

– De private barnehagene scorer bedre enn de offentlige på kvalitet, fremholder Skjøtskift, som i tillegg understreker at de private barnehagene er billigere å bygge. Hun synes derfor ikke det er en god ide med sikte på å beholde kvalitet i barnehagene å gjøre som Ap vil, å bygge ned og eventuelt forby private barnehager.

– Vi er opptatt av mangfoldet og kunne gi ulike og varierte tjenester, og Aps politikk går på bekostning av begge deler.

6. Pensjonist-gården

Det har oppstått strid om pensjonistdrevne Hornemannsgården. Den var en gave fra kommunen til pensjonistorganisasjonene under Høyres Marvin Wiseth i 1997.

– Men de rødgrønne har bestemt at driften av stedet skulle ut på anbud. Dermed mister pensjonistene råderetten over driften. Dette seiler opp som en het sak lokalt, sier Høyres fremste representant foran lokalvalget. Høyre vil la pensjonistene selv fortsette å drive Hornemannsgården.

7. Dårlig veinett

De kommunale veiene er et sørgelig historie, ifølge Høyre:

– Forfallet har fått vedvare i år etter år etter år, og etterslepet på vedlikehold beløper seg nå til 1.7 milliarder kroner. Det er så mye at det vil ta tid å ruste opp opp veinettet. De kommunale veiene er neglisjert av sittende flertall i bystyret. Hovedveinettet har vært prioritert, men det er jo ikke bare et kommunalt ansvar, slik det lokale veinettet er det.

8. Klima

– Det finnes ikke en grunn til at ikke Trondheim for lenge siden kunne fremstått som landets grønneste by, basert på ny og miljøvennlig avansert teknologi, mener Skjøtskift, og anklager de rødgrønne for å gjøre altfor lite i den retning. Hun velger å trekke frem et eksempel:

– Vi har blant annet foreslått solcellepaneler på alle kommunale bygg i Trondheim, i samarbeid med private aktører som har kompetansen og leverer slikt. Trønderenergi ville være en aktuell aktør å samarbeide med. Flertallet stemte ned det forslaget i bystyret, under henvisning til at kommunen skal bestemme over takene på sine egne bygg og eventuelt andre offentlige bygg.

Det er ellers den såkalte miljøpakken som styrer kommende tiltak, men Høyre mener altså at flere av tiltakene er feilslåtte eller misforståtte.

– Hvorfor vil ikke de rødgrønne ta flere grep og initativ for å sikre at den store kommunale bilflåten snarest blir basert på nullutslippsbiler? Høyre ivrer også for flere grønne lunger i byen. Mange bydeler har ikke parker eller grøntområder nok, blant annet er det en mangel på Flatåsen og Heimdal, påpeker Skjøtskift.

9. Levende midtby

De rødgrønne struper Midtbyen, etter Høyres syn:

– Det nytter ikke å stenge bysentrum for biltrafikk , stadig endre kjøremønstre, vanskeliggjør for varetransport og innføre bompenger, i den tro at det er bra for byen, miljøet og et godt klimatiltak. En levende midtby blir det ikke om en fjerner parkeringsplasser, og stenger for transport. Det fører bare til at folk kjører mer og lengre, og til de store kjøpesentrene utenfor byen. Det er en sikker død for bykjernen på sikt, og ødelegger for handel, som må få konkurrere på like vilkår som andre, sier Skjøtskift.

10. Helse og omsorg

Siste punkt på valgmenyen dreier seg om helse og omsorg, hvilket også striden om Hornemannsgården er en del av, slik Skjøtskift ser det:

– Vi er opptatt av at mer gjennomgripende brukerstyring. Folk skal få bestemme mer og mest mulig selv. Vi vil øke kvaliteten, øke muligheten til å gjøre valg, og det vil vi sikre med flere private innslag og private tjenestetilbydere i helse- og omsorgssektoren.

Hun opplyser at private innslag i helsesktoren i Trondheim utgjør mindre enn sju prosent av totaltilbudet, og det er så godt som ingen private sykehjem igjen etter langvarig nedbygging i regi av de rødgrønne.