annonse

Seildampskipet DS Hansteen ble bygget i 1866 som forskningsfartøy, og var blant de første større jernskip bygget i Norge.

Fra 1866 til 1896 var fartøyets hovedoppgave kartlegging av kysten av Norge og bankene utenfor. Kartene som ble produsert som resultat av Hansteens innsats var av svært god kvalitet og vakte internasjonal oppsikt.

LES MER OM DS HANSTEEN HER

Dagens sjøkart benytter i stor grad fortsatt data som ble samlet inn av Hansteen i denne perioden. Fra 1898 til 1950 gikk fartøyet i rutefart først i Trondheimsfjorden og senere i mange år på Helgeland. Deretter var fartøyet losjiskip først i Florø og senere i Oslo.

I 1978 var det ikke lengre behov for Hansteen som losjiskip, og fartøyet skulle kondemneres. Heldigvis ble dette stoppet av Olav T. Engvig som så Hansteens kulturhistoriske verdi, overtok fartøyet og iverksatte en omfattende restaurering for å få Hansteen sjødyktig.  I desember 1986 ble så Stiftelsen DS Hansteen opprettet med formål å bevare DS Hansteen for ettertiden. Hansteen gjennomgikk flere større restaureringer, og ble etter hvert tatt i bruk som seilende kulturminne.

I 2015 ble det så inngått en samarbeidsavtale mellom stiftelsen og det konsoliderte museet Museene i Sør-Trøndelag (MIST), hvor driftsansvaret for DS Hansteen ble overført fra stiftelsen til museet. Stiftelsen DS Hansteen står fortsatt som eier av fartøyet. Samarbeidsavtalen mellom Stiftelsen DS Hansteen og MIST forutsetter at det stilles midler til rådighet for museet til vedlikehold og drift av fartøyet.

LES MER: TA VARE PÅ KYSTKULTUREN FØR DEN FORSVINNER FOR GODT

Disse midlene var tenkt fremskaffet gjennom et spleiselag der både fylkeskommunen og Riksantikvaren bidro. Riksantikvarens bidrag skulle være et resultat av en fredning av fartøyet. Fredningen har imidlertid uteblitt, og stiftelsen har nå gjentatte ganger blitt gjort oppmerksomme av MIST på at de økonomiske forutsetningene for avtalen ikke er oppfylt, og at dette kan føre til heving av samarbeidsavtalen.

Selv om samarbeidsavtalen opprettholdes finnes det uten en fredning av DS Hansteen som nevnt ikke finansielt grunnlag for drift av fartøyet utover noen ytterst få årlige seilaser. En normal drift av fartøyet vil basere seg på en kombinasjon av profesjonell drift og frivillighet.

Uten drift er stiftelsen redd for at frivilligheten vil falle fra, noe som også vil ha alvorlige konsekvenser for ivaretakelsen av fartøyet og den kunnskapen som er en betingelse for å seile fartøyet. Riksantikvaren har informert om at fredning ikke medfører noen form for faste økonomiske tilskudd. Riksantikvarens tilskudd til fartøyvern fordeles årlig etter søknad til fartøy som er fredet eller har status som vernet skip. Tilskuddsposten skal dekke antikvariske tiltak på fartøy.

Finansiering av drift, herunder lønn til mannskap etc., ligger utenfor det posten normalt dekker.
Jeg frykter at engasjementet for DS Hansteen vil forvitre dersom Museene Sør-Trøndelag (MIST) av økonomiske årsaker må legge fartøyet i opplag. Det er derfor viktig at Trondheim kommune som bør ha mye glede av båten kan bli en viktig støttespiller i båtens drift i fremtiden sammen med Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren.