Kunder kan fortelle om sjåfører som ikke kjenner byen, enkelte sjåfører har sannsynligvis timebetaling langt under hundre kroner. Og myndighetene gjør ingenting. Vil regjeringens lovendringer endre situasjonen? Kanskje. Hvis de er villige til å gjøre noen viktige justeringer.

La meg først si noe om hvordan taximarkedet oppfattes sett fra mitt ståsted som en deltidssjåfør som hovedsakelig kjører taxi i helgene og på noen hverdagskvelder. For kundene er det viktigste at man kommer raskt og trygt frem når man trenger taxi. For sjåførene er det avgjørende at man har en lønn til å leve av. Behovet svinger mye. Dermed kan det være vanskelig på en og samme tid å alltid ha nok drosjer samtidig som sjåførene skal ha nok å gjøre også utenfor toppene.

Har du noe på hjertet? Skriv et innlegg og send det til trondheim24.no

Vi har fire taxiselskaper. En stor aktør, Trøndertaxi er så stor at fylkeskommunen har pålagt selskapet å redusere antall løyver/drosjer selv om kundene foretrekker å benytte dette selskapet. Vi har Norgestaxi som en mellomstor aktør, og to små aktører i form av Christiania Taxi og Trøndelag Taxi. De mindre sentralene har så lite å gjøre at drosjene deres fyller opp holdeplassene i sentrum slik at det knapt er plass til drosjer fra Trøndertaxi. Hvorfor står så disse drosjene her når de knapt tjener penger? Sannsynligvis fordi alternativet er å sitte hjemme uten jobb og tjene ingenting. I andre bransjer ville vi kalle det sosial dumping.

Mangel på inntekt kan gjøre de fleste desperate. På natta gir det seg utslag i at drosjene fyller opp den nedlagte nattholdeplassen i Olav Tryggvasons gt selv om det er ulovlig å stå der. Med ett (?) unntak har ikke politiet gjort noe. De sjåførene som opptrer lovlydig opplever da at de ikke får turer. Noen sjåfører er så desperate at de parkerer bilen sin utenfor en bar, går inn på baren og drikker en kopp kaffe, og følger med når en av kundene vil forlate baren slik at de kan kapre en tur med vedkommende. Andre drosjer blokkerer parkeringsplassen utenfor hoteller for å kapre kunder. Ofte er det kunder som har bestilt en annen drosje, og når denne drosjen kommer har kunden forsvunnet.

Image with visual paralax effect

På Værnes fylles også holdeplassen opp av drosjer som kjører tom fra Trondheim for å stille seg opp på Værnes og håpe på tur. Dermed blir det til tider ikke plass til drosjene som har bestilte turer.

For en tid siden la en kjent Trondhjemmer ut en melding på Facebook hvor han fortalte om en episode hvor han hadde bedt sjåføren kjøre til en godt kjent adresse i Trondheim. «Du kjører ikke med Trøndertaxi nå,» var svaret han fikk. Sjåføren syntes åpenbart det var urimelig å forvente at han var kjent i sentrale deler av Trondheim. Historiene er mange om drosjesjåfører som ikke finner frem på ganske ofte brukte adresser.

Hvorfor er det slik? Sannsynligvis fordi opplæringen er for dårlig, kravene for lave og erfaringen for begrenset. Hvis du kjører lite og får få turer vil du aldri lære deg byen godt nok. Det virker som om en del av sjåførene ikke har tatt kjentmannsprøven eller at prøven ikke er god nok i noen selskaper. Det går også rykter om at enkelte sjåfører eller løyvehavere har lånt ut drosjen til en venn eller slektning som ikke er drosjesjåfør.

Hva gjør så fylket som ansvarlig med dette? De har åpnet for flere sentraler og flere løyver slik at det i dag i praksis ikke er noe tak. Mens den sentralen som har de beste rutinene og de mest erfarne sjåførene, Trøndertaxi, har fått begrensninger. Kravene som stilles i form av opplæring og kursing er ganske strenge, blant annet i form av krav om etisk opplæring. Det siste kom for noen år siden som følge av et par episoder med seksuell trakassering av drosjepassasjerer. Men når de siste sentralene skulle godkjennes glemte man å stille dette kravet til dem som kanskje trengte det mest.

Og hvordan kontrollerer man at drosjene virkelig følger kravene. Svaret er stort sett at man ikke gjør noe. Riktignok har man engasjert et rådgivningsselskap til å sjekke om rutiner, utstyr osv er på plass. Det var det bare delvis. Men det er ingen kontroller ute i trafikken. Har alle sjåførene som kjører den kunnskapen man krever? Følger man lover og regler? Man forutsetter at selskapene følger opp sjåførene. Ikke alle gjør det.

Hva vil regjeringens forslag til lovendring bety for taxinæringen? Vil opphevelse av behovsprøvingen for nye løyver bidra til mere konkurranse, lavere priser og bedre kvalitet samtidig som sosial dumping unngås? Både ja og nei. I dag er det bare de beste sentralene som rammes av behovsprøvingen. En opphevelse av taket kan gi nye og innovative aktører samt aktører som Trøndertaxi større muligheter enn i dag. Men endringen forandrer ikke situasjonen for de mange sjåførene som i dag står uten å noe å gjøre store deler av dagen. Og kundene vil fortsatt oppleve et kaotisk drosjemarked med svært varierende kvalitet.

Regjeringen sier at kravene skal skjerpes og nevner førstehjelpskurs som eksempel. De fleste sjåfører har krav om dette i dag og i Trøndertaxi må man i tillegg til vanlig sjåføropplæring ha kurs i blant annet service, førstehjelp og konflikthåndtering. Hvis regjeringen er villig til å skjerpe kravene vesentlig mer enn det som fremgår av den nye loven vil kvaliteten bli bedre samtidig som mange useriøse forsvinner ut av yrket.

Men høye krav er ikke nok hvis man ikke følger opp med kontroll. Ettersom man også fjerner kravet om å være tilknyttet en sentral er kontroll enda viktigere.

Det tredje man kan gjøre er å endre lønssystemet. Det positive med prosentlønn er at sjåfører stimuleres til å kjøre der og når det et behov. Det negative er at lønnen blir lav i stille perioder, og sentralene har intet incitament for å ta biler ut av trafikk når det er lite å gjøre. Det er sjåførene som må ta belastningen.

Og det siste man kan gjøre er å la taxibransjen være med å konkurrere i andre markeder som kollektivtrafikk og bildeling. Flertallspartiene i Fylkestinget i Trøndelag kutter bevilgningene til buss med det resultat at bussruter nedlegges. Drosjene kan dekke dette behovet til en lavere kostnad.

Og hvorfor har jeg ikke nevnt Uber opp i alt dette? Fordi Uber og lignende selskaper ikke er annerledes enn andre drosjesentraler hvis de følger loven. Den eneste forskjellen er at de tar med seg en stor del av inntekten ut av landet (på linje med selskaper som Facebook og Google) og unndrar seg beskatning i Norge.